DETAILPLANEERINGUTE AVALIKUSTAMISE TEATED

Karjamaa küla Käo kinnistu detailplaneeringu eskiislahenduse avalikustamine

Karjamaa küla Käo kinnistu detailplaneeringu eskiislahenduse avalik väljapanek toimub 13.09 - 13.10.2023 ning avaliku väljapaneku tulemuste avalik arutelu 18.10.2023 algusega kell 14.00 Alajõe kogukonnamajas/raamatukogus (Valla tn 8, Alajõe küla).

Planeeringuala hõlmab osaliselt Karjamaa külas asuvat Käo (12201:001:0212) kinnistut ning osaliselt riigitee 13111 Kauksi-Vasknarva maa-ala. Planeeringuala suurus on ca 3,7 ha.

Planeeringu koostamise eesmärk on planeeringuala kõrvalmaantee poolsele alale ehitada segafunktsiooniga hoonestus (äri- ja elamumaa sihtotstarve) ning planeeringuala põhjapoolsele osale elamud (üksikelamud/hooajalise kasutusega elamud). Detailplaneeringuga tehakse ettepanek muuta planeeringuala ulatuses üldplaneeringut moodustatava krundi suuruse osas (laiendada kompaktse asustusega ala).

Avaliku väljapaneku jooksul on igal isikul õigus avaldada detailplaneeringu kohta arvamust.

Aidu taastuvenergiapargi detailplaneeringu avalikustamise tulemused

Aidu taastuvenergiapargi detailplaneeringu avalik väljapanek toimus 31.07 - 29.08.2023 Alutaguse Vallavalitsuses ja Lüganuse Vallavalitsuses, mille jooksul laekusid ettepanekud ja arvamused Keskkonnaametilt, Kliimaministeeriumilt, Maa-ametilt, Enefit Power AS-lt ja Utilitas Wind OÜ-lt.

Ettepanekute alusel tehti planeeringumaterjalides ja KSH aruandes vajalikud muudatused ning anti täiendavad selgitused. Avaliku väljapaneku tulemuste avalikku arutelu ei korraldatud. 

Uusküla Uuemetsa, Järvekalda ja Monacho kinnistute detailplaneeringu eskiislahenduse avalikustamise tulemused

Uusküla Uuemetsa, Järvekalda ja Monacho kinnistute detailplaneeringu eskiisi avalik väljapanek toimus 25.04-25.05.2023, mille jooksul Transpordiamet ja Keskkonnaamet esitasid ettepanekuid ja arvamusi.

Avalik arutelu toimus 01.06.2023 Kauksi rannahoones. Alutaguse Vallavalitsus võttis 13.07.2023 vastu seisukohad esitatud ettepanekute osas ning detailplaneeringus tehakse vajalikud muudatused.

Remniku küla Järveääre tee 28 kinnistu detailplaneeringu avalikustamise tulemused

Remniku küla Järveääre tee 28 kinnistu detailplaneeringu avalik väljapanek toimus 24.04-25.05.2023 Alutaguse Vallavalitsuses (Tartu mnt 56, Iisaku alevik) ja valla veebilehel.

Avaliku väljapaneku jooksul laekus üks ettepanek Transpordiametilt. Ettepanekuga arvestati ning planeeringus korrigeeriti rajatiste asukohtasid. Avaliku väljapaneku tulemuste avalikku arutelu ei korraldatud.

Uusküla spa-hotelli ja selle lähiala detailplaneeringu eskiisi avalikustamise tulemused

Uusküla spa-hotelli detailplaneeringu eskiisi avalik väljapanek toimus 30.01-12.02.2023, mille jooksul laekusid ettepanekud Terviseametilt, Keskkonnaametilt, Transpordiametilt ja naaberkinnistute omanikelt.

Alutaguse Vallavalitsus võttis 15.06.2023 vastu seisukohad esitatud ettepanekute osas ning detailplaneeringus tehakse vajalikud korrektuurid. Liikluskorralduse lahenduse koostamisel tehakse täiendavat koostööd Transpordiametiga.

Võrnu küla Aidu taastuvenergiapargi detailplaneeringu ja KSH eelnõu avalikustamise tulemused

Võrnu küla Aidu taastuvenergiapargi detailplaneeringu ja KSH eelnõu avalik väljapanek toimus 20.03-20.04.2023, mille jooksul Keskkonnaamet, Transpordiamet ja Terviseamet esitasid ettepanekuid ja arvamusi. Avalik arutelu toimus 04.05.2023 Alutaguse Vallavalitsuses (Pargi tn 5, Mäetaguse alevik). Alutaguse Vallavalitsus võttis 18.05.2022 vastu seisukohad esitatud ettepanekute osas ning detailplaneeringus tehakse vajalikud muudatused.

Alajõe küla Helmika kinnistu detailplaneeringu avalikustamine

Alutaguse Vallavalitsus võttis 10.03.2023 korraldusega nr 106 vastu Alajõe küla Helmika kinnistu detailplaneeringu, mille eesmärk on puhkeotstarbeliste ärihoonete rajamine.

Planeeritav maa-ala hõlmab maatulundusmaa sihtotstarbega Helmika ning osaliselt 13111 Kauksi-Vasknarva tee kinnistuid. Tegemist on hoonestamata metsamaaga. Planeeritava ala suurus on ca 2 ha ja detailplaneeringu koostamisest huvitatud isik on Expertline OÜ.

Detailplaneeringuga tehakse ettepanek sihtotstarbe muutmiseks ärimaaks ning antakse ehitusõigus 11 puhkemajale ja 1 adminhoonele maksimaalse ehitisealune kogupindalaga 947 m2 ja kõrgusega kuni 6 m. Planeeringulahendus on kooskõlas üldplaneeringuga.

Avalik väljapanek toimub 05.04-18.04.2023 Alutaguse Vallavalitsuses (Tartu mnt 56, Iisaku alevik) ja valla veebilehel.

Avaliku väljapaneku jooksul on igal isikul õigus avaldada planeeringu kohta arvamust.

Remniku küla Allika tee suvilapiirkonna detailplaneeringu avalikustamine

Alutaguse Vallavalitsus võttis 10.03.2023 korraldusega nr 107 vastu Remniku küla Allika tee suvilapiirkonna detailplaneeringu, mille eesmärk on Allika tee kruntide ehitusõiguse korrastamine ning täiendava ehitusõiguse määramine.

Planeeringuala asub kompaktselt asustatud alal ning hõlmab Allika tee 1, 2, 5, 7, 9, 11, 13, Allika tee ja osaliselt Silla kinnistuid. Planeeringuala piirneb riigiteega 13111 Kauksi-Vasknarva ning jääb osaliselt riigitee kaitsevööndisse. Planeeritava ala suurus on ca 2,5 ha. Detailplaneeringu koostamisest huvitatud isik on Voshod OÜ.

Detailplaneeringuga on korrastatud hoonestatud kruntide ehitusõigust ning määratud täiendav ehitusõigus Allika tee 1, 2 ja 3 ning 13 kruntidele. Planeeringulahendus on kooskõlas üldplaneeringuga.

Avalik väljapanek toimub 05.04-18.04.2023 Alutaguse Vallavalitsuses (Tartu mnt 56, Iisaku alevik) ja valla veebilehel.

Avaliku väljapaneku jooksul on igal isikul õigus avaldada planeeringu kohta arvamust.

Remniku küla Järveääre tee 28 kinnistu detailplaneeringu avalikustamine

Alutaguse Vallavalitsus teavitab, et Remniku küla Järveääre tee 28 kinnistu detailplaneeringu eskiislahenduse avalik väljapanek toimub 05.12.2022-03.01.2023 Alutaguse Vallavalitsuses (Tartu mnt 56, Iisaku alevik) ja valla veebilehel. Avaliku väljapaneku tulemuste avalik arutelu toimub 06.01.2023 algusega kell 13.00 Mäetaguse teenuskeskuses (Pargi tn 5, Mäetaguse alevik).

Planeeritav ala hõlmab Järveääre tee 28 (12201:002:0023) kinnistut ja osaliselt 13111 Kauksi-Vasknarva tee (12201:002:0298) kinnistut. Planeeritava maa-ala suurus on ca 1,23 ha. Detailplaneeringu koostamise eesmärk on kavandada Järveääre tee 28 kinnistule puhkeotstarbelised ärihooned ning kõrvalsihtotstarbena elamukompleks. Ehitusõiguse realiseerimiseks äri juhtotstarbega kinnistul tehakse detailplaneeringuga ettepanek üldplaneeringu muutmiseks ning Peipsi järve ehituskeeluvööndi vähendamiseks 100 meetrini.

Igal isikul õigus avaldada detailplaneeringu kohta arvamust.

Rannapungerja küla Jahi ja Mudajärve kinnistute detailplaneeringu avalikustamise tulemused

Rannapungerja küla Jahi ja Mudajärve kinnistute detailplaneeringu avalik väljapanek toimus 19.07-17.08.2022, mille jooksul laekus üks ettepanek Riigimetsa Majandamise Keskuse poolt.

Alutaguse Vallavalitsus võttis 07.09.2022 vastu seisukoha esitatud ettepaneku osas. Planeeringulahendust ei muudetud, sest ettepanekuga oli juba varasemalt arvestatud. Avaliku väljapaneku tulemuste avalikku arutelu ei korraldatud. 

Remniku küla Allika tee suvilapiirkonna detailplaneeringu eskiisi avalikustamise tulemused

Eskiisi avalik väljapanek toimus 18.07-31.07.2022, mille jooksul laekusid ettepanekud/arvamused kolme kinnistu omanike poolt.

Alutaguse Vallavalitsus võttis 03.08.2022 vastu seisukohad esitatud ettepanekute osas ning detailplaneeringus tehakse vajalikud muudatused. 

Kauksi küla allika kinnistu detailplaneeringu avalikustamine

Alutaguse Vallavalitsus võttis 21.06.2022 korraldusega nr 301 vastu Kauksi küla Allika kinnistu detailplaneeringu, mille eesmärk on Teemandi tee elamupiirkonna laiendamine.

Planeeringuala asub Kauksi küla kompaktselt asustatud alal, Teemandi tee ja Tedre tee suvilate piirkonnas ning hõlmab Allika (22401:004:0519) kinnistut, millel asub puurkaev PRK0021992. Planeeritava ala suurus on ca 9900 m2. Detailplaneeringuga on kavandatud maa-ala jagamine üheks tootmismaa (puurkaevu) ning kolmeks elamumaa krundiks. Elamukruntidele määratakse ehitusõigus elamu/suvila ja abihoonete ehitamiseks.

Avalik väljapanek toimub 18.07-31.07.2022 Alutaguse Vallavalitsuses (Tartu mnt 56, Iisaku alevik) ja valla veebilehel. Avaliku väljapaneku jooksul on igal isikul õigus avaldada planeeringu kohta arvamust.

Kuru küla Juuse kinnistu detailplaneeringu avalikustamise tulemused

Alutaguse Vallavolikogu võttis 28.04.2022 otsusega nr 35 vastu Kuru küla Juuse kinnistu detailplaneeringu, mille eesmärk on Juuse tee elamupiirkonna laiendamine. Planeeringuala hõlmab Juuse (22401:004:0768) maaüksust ning osaliselt riigiteed 13111 Kauksi-Vasknarva. Planeeringuala suurus on ca 1,5 ha. Detailplaneeringuga on kavandatud Juuse kinnistu jagamine 5 elamumaa, 1 transpordimaa ja 1 tootmismaa (tuletõrjevee mahuti) krundiks. Elamukruntidele määratakse ehitusõigus elamu ja abihoonete ehitamiseks. Detailplaneeringuga tehakse ettepanek Alutaguse valla üldplaneeringu muutmiseks maakasutuse juhtotstarbe ning Kuru küla kompaktse asustusega ala laiendamise osas.

Avalik väljapanek toimub 27.05-27.06.2022 Alutaguse Vallavalitsuses (Tartu mnt 56, Iisaku alevik). Avaliku väljapaneku jooksul on igal isikul õigus avaldada planeeringu kohta arvamust.

Rannapungerja küla Poolsaare ja Kõnnumaa kinnistute detailplaneeringu eskiisi avalikustamise tulemused

Rannapungerja küla Poolsaare ja Kõnnumaa kinnistute detailplaneeringu eskiisi avalik väljapanek toimus 13.04.2022-12.05.2022, mille jooksul esitasid Politsei- ja Piirivalveamet, Päästeamet ja Ranna Korteriühistu omapoolsed ettepanekud/arvamused.

Eskiisi avaliku väljapaneku tulemuste avalik arutelu toimus 17.05.2022 Kauksi rannahoones.

Alutaguse Vallavalitsus võttis 21.06.2022 vastu seisukohad esitatud ettepanekute osas ning detailplaneeringus tehakse vajalikud muudatused. 

Rannapungerja küla Jahi ja Mudajärve kinnistute detailplaneeringu eskiisi avalikustamise tulemused

Rannapungerja küla Jahi ja Mudajärve kinnistute detailplaneeringu eskiisi avalik väljapanek toimus 06.12.2021-04.01.2022, mille jooksul Päästeamet, Transpordiamet, Politsei- ja Piirivalveamet, Muinsuskaitseamet, Keskkonnaamet ja RMK esitasid ettepanekud/arvamused.

Eskiisi avaliku väljapaneku tulemuste avalik arutelu toimus 11.01.2022 Kauksi rannahoones.

Alutaguse Vallavalitsus võttis 02.03.2022 vastu seisukohad esitatud ettepanekute osas ning detailplaneeringus tehakse vajalikud muudatused. 

Kuru küla Juuse kinnistu detailplaneeringu eskiisi avalikustamise tulemused

Kuru küla Juuse kinnistu detailplaneeringu eskiisi avalik väljapanek toimus 25.11-27.12.2021, mille jooksul esitas Transpordiamet omapoolse arvamuse/nõusoleku. Avalik arutelu oli kavandatud 04.01.2022 Mäetaguse teenuskeskuses, kuid arutelule ei tulnud ühtegi osalejat ja arutelu ei toimunud.