Alajõe kergliiklustee ja selle lähiala detailplaneeringu avalikustamise tulemused

8/24/21

 

Detailplaneeringu avalik väljapanek toimus 30.11-13.12.2020, mille jooksul esitati kokku 7 arvamust/ettepanekut. Avalik arutelu toimus 29.06.2021 Alajõe teenuskeskuses (raamatukogus).

Alutaguse Vallavalitsus võttis 15.07.2021 vastu seisukohad esitatud ettepanekute osas ning detailplaneeringus tehakse vajalikud korrektuurid. Planeeringu põhilahendust ei muudeta. 

Planeeringuga kavandatakse Alajõe külas jalg- ja jalgrattatee rajamist riigitee 13111 Kauksi-Vasknarva äärde. Lisaks kergliiklusteele on planeeringuga lahendatud avalik parkimine Piiri ja Pargi kinnistutel, tehakse ettepanekud servituutide seadmiseks ning avalike randapääsude määramiseks Peipsi järve ranna-alale, arvestades olemasolevaid väljakujunenud jalgradasid. Koostatav detailplaneering on kooskõlas kehtiva Alutaguse valla üldplaneeringuga.

Author: LIINA TALISTU

Konsu küla Laagri maaüksuse detailplaneeringu avalikustamise tulemused

7/28/21

Detailplaneeringu avalik väljapanek toimus 03.05-01.06.2021, mille jooksul esitati kokku 3 arvamust/ettepanekut. Avalik arutelu toimus 30.06.2021 Illuka teenuskeskuses.

Alutaguse Vallavalitsus võttis 07.07.2021 vastu seisukohad esitatud ettepanekute osas ning detailplaneeringus tehakse vajalikud korrektuurid. Planeeringu põhilahendust ei muudeta. 

Detailplaneeringuga on kavandatud ühisomandis oleva Laagri kinnistu jagamine elamukruntideks ning kruntidele ehitusõiguse määramine elamu ja abihoone(te) rajamiseks.

Author: LIINA TALISTU

Rannapungerja küla Poolsaare ja Kõnnumaa kinnistute detailplaneeringu eskiislahenduse avalikustamise tulemused

7/20/21

Detailplaneeringu avalik väljapanek toimus 03.05-16.05.2021, mille jooksul esitati kokku 7 arvamust/ettepanekut. Avalik arutelu toimus 04.06.2021 Kauksi rannahoones.

Alutaguse Vallavalitsus võttis 29.06.2021 vastu seisukohad esitatud ettepanekute osas ning detailplaneeringus tehakse vajalikud muudatused.

Detailplaneeringuga kavandatakse Poolsaare ja Kõnnumaa kinnistute jagamine elamumaa, sadamamaa ning neid teenindavateks kruntideks (haljasalad, teed), määratakse hoonestusalad ja ehitusõigus, arhitektuurilised ja kujunduslikud tingimused, liikluskorralduse, haljastuse ja heakorrastuse põhimõtted, tehnovõrkude ja -rajatiste ning servituutide seadmise vajadus. Planeering on kooskõlas Alutaguse valla üldplaneeringuga.

Author: LIINA TALISTU