DETAILPLANEERINGUTE AVALIKUSTAMISE TEATED

Rannapungerja küla Jahi ja Mudajärve kinnistute detailplaneeringu avalikustamine

Alutaguse Vallavolikogu võttis 30.06.2022 otsusega nr 46 vastu Rannapungerja küla Jahi ja Mudajärve kinnistute detailplaneeringu, mille eesmärk on kavandada Jahi (81501:005:0275) kinnistule äriotstarbeline puhkekompleks ning jagada Mudajärve (81501:005:0002) kinnistu osaliselt elamukruntideks. Planeeringuala suurus on ca 23,6 ha.

Planeeritav ala asub Rannapungerja külas Peipsi järve ja Rannapungerja jõe vahelisel alal. Tegemist on valdavalt metsaalaga, kus on teostatud nii lage- kui harvendusraiet. Planeeringualal on kavandatud 28 elamumaa, 2 transpordimaa, 1 haljasala ja 2 osaliselt ärimaa sihtotstarbega krunti puhkekompleksi tarbeks. Juurdepääs planeeringualale on tagatud olemasolevalt Mädajärve teelt, mis tuleb koos riigitee ristmikuga rekonstrueerida.

Detailplaneeringuga on tehtud ettepanek Alutaguse valla üldplaneeringu muutmiseks elamukrundi minimaalsuuruse vähendamise ning Rannapungerja jõe ja Peipsi järve ehituskeeluvööndi vähendamise osas.

Avalik väljapanek toimub 19.07-17.08.2022 Alutaguse Vallavalitsuses (Tartu mnt 56, Iisaku alevik) ja valla veebilehel. Avaliku väljapaneku jooksul on igal isikul õigus avaldada planeeringu kohta arvamust.

Remniku küla Allika tee suvilapiirkonna detailplaneeringu eskiisi avalikustamine

Alutaguse Vallavalitsus teavitab, et Remniku küla Allika tee suvilapiirkonna detailplaneeringu eskiislahenduse avalik väljapanek toimub 18.07.2022 - 31.07.2022 Alutaguse Vallavalitsuses (Tartu mnt 56, Iisaku alevik) ja valla veebilehel.

Planeeringuala hõlmab Allika tee 1, Allika tee 2, Allika tee 3, Allika tee 5, Allika tee 7, Allika tee 9, Allika tee 11, Allika tee 13, Allika tee ja osaliselt Silla katastriüksuseid.

Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on Allika tee suvilapiirkonna kruntide ehitusõiguse korrastamine, kruntidele täiendava ehitusõiguse määramine, maakasutuse sihtotstarbe muutmine elamumaaks, piirkonna liikluskorralduse ning tehnovõrkude varustuse lahendamine. Kavandatav tegevus vastab Alutaguse valla üldplaneeringule. Planeeringuala suurus on ca 2,5 ha.

Avaliku väljapaneku jooksul on igal isikul õigus avaldada detailplaneeringu kohta arvamust.

Kauksi küla allika kinnistu detailplaneeringu avalikustamine

Alutaguse Vallavalitsus võttis 21.06.2022 korraldusega nr 301 vastu Kauksi küla Allika kinnistu detailplaneeringu, mille eesmärk on Teemandi tee elamupiirkonna laiendamine.

Planeeringuala asub Kauksi küla kompaktselt asustatud alal, Teemandi tee ja Tedre tee suvilate piirkonnas ning hõlmab Allika (22401:004:0519) kinnistut, millel asub puurkaev PRK0021992. Planeeritava ala suurus on ca 9900 m2. Detailplaneeringuga on kavandatud maa-ala jagamine üheks tootmismaa (puurkaevu) ning kolmeks elamumaa krundiks. Elamukruntidele määratakse ehitusõigus elamu/suvila ja abihoonete ehitamiseks.

Avalik väljapanek toimub 18.07-31.07.2022 Alutaguse Vallavalitsuses (Tartu mnt 56, Iisaku alevik) ja valla veebilehel. Avaliku väljapaneku jooksul on igal isikul õigus avaldada planeeringu kohta arvamust.

Kuru küla Juuse kinnistu detailplaneeringu avalikustamine

Alutaguse Vallavolikogu võttis 28.04.2022 otsusega nr 35 vastu Kuru küla Juuse kinnistu detailplaneeringu, mille eesmärk on Juuse tee elamupiirkonna laiendamine. Planeeringuala hõlmab Juuse (22401:004:0768) maaüksust ning osaliselt riigiteed 13111 Kauksi-Vasknarva. Planeeringuala suurus on ca 1,5 ha. Detailplaneeringuga on kavandatud Juuse kinnistu jagamine 5 elamumaa, 1 transpordimaa ja 1 tootmismaa (tuletõrjevee mahuti) krundiks. Elamukruntidele määratakse ehitusõigus elamu ja abihoonete ehitamiseks. Detailplaneeringuga tehakse ettepanek Alutaguse valla üldplaneeringu muutmiseks maakasutuse juhtotstarbe ning Kuru küla kompaktse asustusega ala laiendamise osas.

Avalik väljapanek toimub 27.05-27.06.2022 Alutaguse Vallavalitsuses (Tartu mnt 56, Iisaku alevik). Avaliku väljapaneku jooksul on igal isikul õigus avaldada planeeringu kohta arvamust.

Rannapungerja küla Poolsaare ja Kõnnumaa kinnistute detailplaneeringu eskiisi avalikustamine

Rannapungerja küla Poolsaare ja Kõnnumaa kinnistute detailplaneeringu eskiisi avalik väljapanek toimub 13.04-12.05.2022 Alutaguse Vallavalitsuses (Tartu mnt 56, Iisaku alevik). Avalik arutelu toimub 17.05.2022 algusega kell 15.00 Kauksi rannahoones (Rannapromenaadi, Kauksi küla).

Planeeritav maa-ala hõlmab Poolsaare (81501:005:0153) ja Kõnnumaa (81501:005:0010) kinnistuid ning osaliselt Ranna (81501:005:1070) ja Pungerja (81501:005:0060) kinnistuid. Detailplaneeringu koostamise põhieesmärk on Rannapungerja jõe äärsele alale elamupiirkonna moodustamine. Detailplaneeringuga kavandatakse Poolsaare ja Kõnnumaa kinnistute jagamine elamumaa, sadamamaa ning neid teenindavateks kruntideks, määratakse ehitusõigus, liikluskorralduse, haljastuse ja heakorrastuse põhimõtted, tehnovõrkude ja -rajatiste ning servituutide seadmise vajadus. Ehitusõiguse realiseerimiseks ning parkimisvõimaluste laiendamiseks tehakse ettepanek Rannapungerja jõe ehituskeeluvööndi vähendamiseks 25 meetrile.

Avaliku väljapaneku jooksul on igal isikul õigus avaldada planeeringu kohta arvamust.

Rannapungerja küla Jahi ja Mudajärve kinnistute detailplaneeringu eskiisi avalikustamise tulemused

3/7/22

Rannapungerja küla Jahi ja Mudajärve kinnistute detailplaneeringu eskiisi avalik väljapanek toimus 06.12.2021-04.01.2022, mille jooksul Päästeamet, Transpordiamet, Politsei- ja Piirivalveamet, Muinsuskaitseamet, Keskkonnaamet ja RMK esitasid ettepanekud/arvamused.

Eskiisi avaliku väljapaneku tulemuste avalik arutelu toimus 11.01.2022 Kauksi rannahoones.

Alutaguse Vallavalitsus võttis 02.03.2022 vastu seisukohad esitatud ettepanekute osas ning detailplaneeringus tehakse vajalikud muudatused. 

Author: LIINA TALISTU

Kuru küla Juuse kinnistu detailplaneeringu eskiisi avalikustamise tulemused

Kuru küla Juuse kinnistu detailplaneeringu eskiisi avalik väljapanek toimus 25.11-27.12.2021, mille jooksul esitas Transpordiamet omapoolse arvamuse/nõusoleku. Avalik arutelu oli kavandatud 04.01.2022 Mäetaguse teenuskeskuses, kuid arutelule ei tulnud ühtegi osalejat ja arutelu ei toimunud.