DETAILPLANEERINGUTE AVALIKUSTAMISE TEATED

Kuru küla Juuse kinnistu detailplaneeringu avalikustamine

Alutaguse Vallavolikogu võttis 28.04.2022 otsusega nr 35 vastu Kuru küla Juuse kinnistu detailplaneeringu, mille eesmärk on Juuse tee elamupiirkonna laiendamine. Planeeringuala hõlmab Juuse (22401:004:0768) maaüksust ning osaliselt riigiteed 13111 Kauksi-Vasknarva. Planeeringuala suurus on ca 1,5 ha. Detailplaneeringuga on kavandatud Juuse kinnistu jagamine 5 elamumaa, 1 transpordimaa ja 1 tootmismaa (tuletõrjevee mahuti) krundiks. Elamukruntidele määratakse ehitusõigus elamu ja abihoonete ehitamiseks. Detailplaneeringuga tehakse ettepanek Alutaguse valla üldplaneeringu muutmiseks maakasutuse juhtotstarbe ning Kuru küla kompaktse asustusega ala laiendamise osas.

Avalik väljapanek toimub 27.05-27.06.2022 Alutaguse Vallavalitsuses (Tartu mnt 56, Iisaku alevik). Avaliku väljapaneku jooksul on igal isikul õigus avaldada planeeringu kohta arvamust.

Rannapungerja küla Poolsaare ja Kõnnumaa kinnistute detailplaneeringu eskiisi avalikustamine

Rannapungerja küla Poolsaare ja Kõnnumaa kinnistute detailplaneeringu eskiisi avalik väljapanek toimub 13.04-12.05.2022 Alutaguse Vallavalitsuses (Tartu mnt 56, Iisaku alevik). Avalik arutelu toimub 17.05.2022 algusega kell 15.00 Kauksi rannahoones (Rannapromenaadi, Kauksi küla).

Planeeritav maa-ala hõlmab Poolsaare (81501:005:0153) ja Kõnnumaa (81501:005:0010) kinnistuid ning osaliselt Ranna (81501:005:1070) ja Pungerja (81501:005:0060) kinnistuid. Detailplaneeringu koostamise põhieesmärk on Rannapungerja jõe äärsele alale elamupiirkonna moodustamine. Detailplaneeringuga kavandatakse Poolsaare ja Kõnnumaa kinnistute jagamine elamumaa, sadamamaa ning neid teenindavateks kruntideks, määratakse ehitusõigus, liikluskorralduse, haljastuse ja heakorrastuse põhimõtted, tehnovõrkude ja -rajatiste ning servituutide seadmise vajadus. Ehitusõiguse realiseerimiseks ning parkimisvõimaluste laiendamiseks tehakse ettepanek Rannapungerja jõe ehituskeeluvööndi vähendamiseks 25 meetrile.

Avaliku väljapaneku jooksul on igal isikul õigus avaldada planeeringu kohta arvamust.

Rannapungerja küla Jahi ja Mudajärve kinnistute detailplaneeringu eskiisi avalikustamise tulemused

7.03.22

Rannapungerja küla Jahi ja Mudajärve kinnistute detailplaneeringu eskiisi avalik väljapanek toimus 06.12.2021-04.01.2022, mille jooksul Päästeamet, Transpordiamet, Politsei- ja Piirivalveamet, Muinsuskaitseamet, Keskkonnaamet ja RMK esitasid ettepanekud/arvamused.

Eskiisi avaliku väljapaneku tulemuste avalik arutelu toimus 11.01.2022 Kauksi rannahoones.

Alutaguse Vallavalitsus võttis 02.03.2022 vastu seisukohad esitatud ettepanekute osas ning detailplaneeringus tehakse vajalikud muudatused. 

Toimetaja: LIINA TALISTU

Kuru küla Juuse kinnistu detailplaneeringu eskiisi avalikustamise tulemused

Kuru küla Juuse kinnistu detailplaneeringu eskiisi avalik väljapanek toimus 25.11-27.12.2021, mille jooksul esitas Transpordiamet omapoolse arvamuse/nõusoleku. Avalik arutelu oli kavandatud 04.01.2022 Mäetaguse teenuskeskuses, kuid arutelule ei tulnud ühtegi osalejat ja arutelu ei toimunud.