Remniku küla Silla tee 38 kinnistu detailplaneering

13.09.19

Alutaguse Vallavolikogu kehtestas 29.08.2019 otsusega nr 205 Remniku küla Silla tee 38 kinnistu detailplaneeringu.

Planeeritava ala pindala on ca 0,4 ha ning see hõlmab Silla tee 38 kinnistut (katastritunnus 12201:002:0435). Detailplaneeringuga antakse Silla tee 38 krundile ehitusõigus elamu ja abihoone ehitamiseks ehitusaluse pinnaga kokku kuni 260m2. Olemasolevat krundipiiri ei muudeta. Juurdepääs planeeringualale on olemasolevalt Silla teelt. Planeeringuala asub osaliselt Peipsi järve ehituskeeluvööndis.

Detailplaneeringuga muudetakse kehtivat Alajõe valla Peipsi järve äärse ranna-ala üldplaneeringu maakasutuse juhtotstarvet Silla tee 38 kinnistu osas puhke- ja virgestusmaast elamumaaks. Planeeringu alusel on vähendatud ehituskeeluvööndit. 

article-author: LIINA TALISTU

Smolnitsa küla kergliiklustee ja selle lähiala detailplaneering

25.07.19

Alutaguse Vallavalitsus kehtestas 18.07.2019 korraldusega nr 350 Smolnitsa kergliiklustee ja selle lähiala detailplaneeringu.

Planeeritav ala hõlmab Tamme tn 2a (12201:001:1157) kinnistut ja osaliselt Kopanka (12201:002:0279) kinnistut. Planeeritava ala suurus on ca 649 m2. Olemasolevaid krundipiire ei muudeta.

Planeeringuga on kavandatud kergliiklustee rajamine, et tagada avalik juurdepääs Peipsi järve rannaalale. Kopanka kinnistule on ettenähtud servituudi seadmine läbipääsu tagamiseks. Detailplaneeringuga kavandatu ei ole vastuolus kehtiva Alajõe valla Peipsi järve äärse ranna-ala üldplaneeringuga. 

article-author: LIINA TALISTU

Uusküla Taavi kinnistu ja lähiala detailplaneering

02.04.19

Alutaguse Vallavolikogu kehtestas 28.03.2019 otsusega nr 165 Uusküla Taavi kinnistu ja lähiala detailplaneeringu.

Planeeritava ala pindala on ca 0,35 ha ning see hõlmab Taavi maaüksust (katastritunnus 12201:001:0291) ja osaliselt riigimaantee 13111 Kauksi–Vasknarva maa-ala.

Taavi kinnistu maakasutuse sihtotstarve muudetakse ärimaaks, olemasolevat krundipiiri ei muudeta. Planeeringuga määratakse ehitusõigus kahekorruselise majutushoone rajamiseks. Majutushoone maksimaalne kõrgus on kuni 7,5 m maapinnast katuseharjani ja ehitisealune pindala kuni 230 m². Ehitusõiguse realiseerimiseks ärimaa sihtotstarbega Taavi kinnistul, on detailplaneeringu alusel vähendatud Peipsi järve ehituskeeluvööndi 100 meetrini. Peipsi järve ehituskeeluvööndi vähendamisega muudetakse kehtivat üldplaneeringut.

article-author: LIINA TALISTU

Katase küla Ankru kinnistu ja lähiala detailplaneering

02.04.19

Alutaguse Vallavolikogu kehtestas 28.03.2019 otsusega nr 167 Katase küla Ankru kinnistu ja lähiala detailplaneeringu.

Planeeritava ala pindala on ca 2,3 ha ning see hõlmab Ankru maaüksust (katastritunnus 12201:001:1152) ja osaliselt riigimaantee 13111 Kauksi–Vasknarva maa-ala.

Detailplaneeringuga jagatakse Ankru maaüksus neljaks elamumaa krundiks minimaalse suurusega 3500 m2 ja üheks neid teenindavaks transpordimaa krundiks ning määratakse ehitusõigus elamute või suvilate rajamiseks. Riigimaantee nr 13111 Kauksi-Vasknarva km-l 10,43 on planeeritud ristumine ning juurdepääs Ankru kinnistule. Detailplaneeringuga tehakse ettepanek muuta kehtivat Alajõe valla Peipsi järve äärse ranna-ala üldplaneeringut Ankru kinnistu osas põllu- ja metsamajandusmaast elamu- ja transpordimaaks.

article-author: LIINA TALISTU

Mäetaguse aleviku Toominga kinnistu ja lähiala detailplaneering

25.03.19

Alutaguse Vallavalitsus kehtestas 14.02.2019 korraldusega nr 60 Mäetaguse aleviku Toominga kinnistu ja lähiala detailplaneeringu.

Planeeritav ala hõlmab Toominga (49801:001:0749) kinnistut ja osaliselt Pärna tänav L3 (49801:001:0665) kinnistut. Planeeritava ala suurus on ca 0,8 ha. Olemasolevat krundipiire ei muudeta. Krundile on lubatud ehitada elamu ja kuni 4 kõrvalhoonet ehitusaluse pinnaga kokku kuni 600 m², lubatud maksimaalne täisehitus on 9%. Kavandatav maakasutuse sihtotstarve on 100% elamumaa. Detailplaneeringuga ei muudeta kehtivat Mäetaguse valla üldplaneeringut.

article-author: LIINA TALISTU

Karjamaa küla Männi kinnistu maa-ala detailplaneering

25.03.19

Alutaguse Vallavolikogu kehtestas 31.01.2019 otsusega nr 143 Karjamaa küla Männi kinnistu maa-ala detailplaneeringu.

Planeeritava ala pindala on ca 5056 m2 ning see hõlmab Männi kinnistut (12201:001:1167). Planeeringuala piirneb riigiteega 13159 Karjamaa-Remniku. Olemasolevat krundipiire ei muudeta. Krundile on lubatud ehitada elamu ja 3 kõrvalhoonet ehitusaluse pinnaga kokku kuni 750 m², lubatud maksimaalne täisehitus on 15%. Detailplaneeringuga tehakse ettepanek muuta üldplaneeringut maakasutuse osas – põllu- ja metsamajandusmaa juhtotstarve muudetakse elamumaaks.

article-author: LIINA TALISTU

Alajõe küla Mureli kinnistu ja selle lähiala detailplaneering

20.02.19

Alutaguse Vallavolikogu kehtestas 31.01.2019 otsusega nr 142 Alajõe küla Mureli kinnistu ja selle lähiala detailplaneeringu.

Planeeritava ala pindala on ligikaudu 2,18 ha ning see hõlmab Mureli kinnistut (katastritunnus 12201:001:0129). Planeeringuala piirneb riigiteega 13111 Kauksi-Vasknarva. Planeeringulahenduse kohaselt jagatakse Mureli kinnistu 10 väikeelamumaa krundiks, kaheks transpordimaa krundiks ning üheks tootmismaa sihtotstarbega krundiks. Elamukruntide maksimaalne täisehitus on 15%. Detailplaneeringuga tehakse ettepanek muuta üldplaneeringut maakasutuse osas – põllu- ja metsamajandusmaa juhtotstarve muudetakse elamumaaks.

article-author: LIINA TALISTU

Karoli luhale juurdepääsutee ja kanalist ülepääsuks vajaliku silla detailplaneering

25.03.19

Alutaguse Vallavalitsus kehtestas 17.01.2019 korraldusega nr 21 Karoli luhale juurdepääsutee ja kanalist ülepääsuks vajaliku silla detailplaneeringu.

Planeeringuala suurus on 12,5 ha ja see paikneb Jaama külas ja Karoli külas. Planeeritav tee jääb suures osas Permisküla metskond 214 kinnistule (22901:001:0494) ning kavandatav sild Struuga maastikukaitseala 10 kinnistule (22901:008:0278). Detailplaneeringu eesmärk on juurdepääsu tagamine Karoli luhale, ehitusõiguse määramine tee ehitamiseks Jaama jõe ehituskeeluvööndisse ja silla ehitamiseks Karoli kanalist ülepääsuks. Detailplaneeringuga ei muudeta kehtivat Illuka valla üldplaneeringut.

article-author: LIINA TALISTU

Mäetaguse aleviku Maakütte kinnistu maa-ala detailplaneering

19.12.18

Alutaguse Vallavalitsus kehtestas 07.12.2018 korraldusega nr 671 Mäetaguse aleviku Maakütte (49801:001:0724) kinnistu maa-ala detailplaneeringu.

Planeeritava ala suurus on 7452 m2. Detailplaneeringuga on määratud planeeritavale krundile ehitusõigus hooldus- ja remonditöökoja ehitamiseks. Detailplaneeringuga ei muudeta olemasoleva Maakütte krundi piire ning maakasutuse sihtotstarvet. Maakasutuse detailplaneeringujärgne sihtotstarve on 50% tootmishoone maa (TH) ja 50% laohoone maa (TL), katastri sihtotstarve jääb 100% tootmismaa.

article-author: LIINA TALISTU

Kuru küla Hundi kinnistu detailplaneering

16.10.18

Alutaguse Vallavalitsus kehtestas 03.10.2018 korraldusega nr 569 Hundi kinnistu detailplaneeringu.

Planeeritava ala suurus on ca 4 ha ja see hõlmab Kuru külas asuva Hundi kinnistu (22401:004:0535) lõunapoolset osa.

Detailplaneeringuga on kavandatud Hundi kinnistu lõunapoolse osa jagamine 15 elamumaa ja neljaks transpordimaa sihtotstarbega krundiks ning elamukruntidele ehitusõiguse määramine elamu või suvila ja abihoone ehitamiseks. Elamukruntide ehitusala suurus on lubatud maksimaalselt 15% krundi pinnast.

article-author: LIINA TALISTU

Kuremäe küla detailplaneering

Alutaguse Vallavalitsus teatab, et Alutaguse Vallavolikogu 25. jaanuar 2018 otsusega nr 52 kehtestati Kuremäe küla detailplaneering.

Detailplaneeringuga planeeritav ala (ca 24,6 ha) asub Ida-Viru maakonnas Alutaguse vallas Kuremäe küla tiheasustusalal.

Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on üldiste maakasutustingimuste määramine ja heakorrastuse, haljastuse, juurdepääsude, parkimise ning tehnovõrkudega varustamise põhimõtteline lahendamine, reformimata maa-ala kruntideks jaotamine ja ehitusõiguse määramine. Planeeringuga muudetakse kehtivat Illuka valla üldplaneeringut.

Detailplaneeringu elluviimisega ei avaldata olulist mõju tegevuse ala ja selle lähiümbruse majandus-, sotsiaal-, kultuuri- ning looduskeskkonnale. 

Otsusega on võimalik tutvuda Alutaguse valla kodulehel www.alutagusevald.ee ja vallavalitsuse tööajal Alutaguse Vallavalitsuses (aadress: Tartu mnt 56, Iisaku alevik, Alutaguse vald, 41101, Ida-Virumaa)