Alutaguse Vallavolikogu istung 20.12.2018

Alutaguse Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 20. detsembril 2018. a algusega kell 15.00 Kurtna raamatukogus.

Kell 14:30 on võimalus tutvuda Kurtna noortekeskusega (parkimine noortekeskuse juures).

PÄEVAKORRA PROJEKT:

1. Ida-Viru maakonna arengustrateegia 2019-2030+ ja tegevuskava – II lugemine (ME 83-II) -Lisa Lisa 1

Ettekandja: volikogu esimees Raivo Raap

2. Omavalitsusüksuste ühiselt täidetavate ülesannete delegeerimine mittetulundusühingule Ida-Virumaa Omavalitsuste Liit (OE 120 )

Ettekandja: volikogu esimees Raivo Raap

3. Alutaguse valla 2019. aasta eelarve (ME 86) Lisa 1 Lisa 2

Ettekandja: finantsjuht Luule Salla

Kaasettekandja: eelarve- ja majanduskomisjoni esimees Raivo Raap

4. Audiitori määramine (OE 126)

Ettekandja: finantsjuht Luule Salla

5. Katase küla Kuusiku ja Kuusiku 16 kinnistute detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine (OE 121)  Lisa

Ettekandja: geoinfospetsialist Liina Talistu

6. Katase küla Ankru kinnistu ja selle lähiala detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalikule väljapanekule suunamine (OE 122) Seletuskiri Põhijoonis

Ettekandja: geoinfospetsialist Liina Talistu

7. Õpilaste transpordi korraldamine ja sõidukulude hüvitamine Alutaguse vallas (ME 87)

Ettekandja: abivallavanem Kairi Soomer

8. Alutaguse Vallavolikogu 21.12.2017 määruse nr 8 „Toimetulekutoetuse määramiseks eluasemekulude piirmäärad" muutmine (ME 88)

Ettekandja: abivallavanem Kairi Soomer

9. Teenistuskohtade koosseisu muutmine (OE 123) Lisa

Ettekandja: vallavanem Tauno Võhmar

10. Alutaguse Vallavalitsuse liikmete arvu ja struktuuri ning koosseisu muutmine (OE 124)

Ettekandja: vallavanem Tauno Võhmar

11. Valitsuse liikmetele hüvitise määramine (OE 134)

Ettekandja: vallavanem Tauno Võhmar

12. Valla vapimärkide kujutiste kinnitamine (OE 127)

Ettekandja: volikogu aseesimees Paul Kesküla

13. Kinnisasja omandamiseks loa andmine  (OE 125 ) Lisa 

Ettekandja: vallavanem Tauno Võhmar

14. Bussi müük avalikul enampakkumisel (OE 130)

Ettekandja: abivallavanem Oleg Kuznetsov

15. Revisjonikomisjoni kontrolli tulemuste realiseerimine (OE 129)

Ettekandja: revisjonikomisjoni esimees Kalle Kuusik

16. Ühinemislepingu täitmisest ja muutmisest (Rahandusministeeriumi kiri haldusreformi käigus ühinenud omavalitsustele)

Ettekandja: volikogu esimees Raivo Raap

17. Revisjonikomisjoni 2019. aasta tööplaani kinnitamine (OE 133)

Ettekandja: revisjonikomisjoni esimees Kalle Kuusik

18. Nõusoleku andmine projektis osalemiseks (Local Fire)  (OE 131)

Ettekandja: vallavalitsuse liige Taavi Vogt

19. Nõusoleku andmine projektis osalemiseks (Common Peipsi 2) (OE 128)

Ettekandja: vallavalitsuse liige Taavi Vogt

20. Loa andmine lepingu sõlmimiseks ja Viru Filmifondi rahastamiseks (OE 132)

Ettekandja: vallavanem Tauno Võhmar

21. Rahvastikutaaste komisjoni moodustamisest

Ettekandja: haridus- ja kultuurikomisjoni esimees Annely Oone

22. Muud küsimused

* Informatsioon vallavanemalt ja valitsuse liikmetelt

Alutaguse Vallavolikogu istung 22.11.2018. a

Alutaguse Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 22. novembril 2018. a algusega kell 15.00 Iisaku rahvamajas.

PÄEVAKORRA PROJEKT:

1. Ülevaade Kaitseliidu Alutaguse Maleva tegevusest

Ettekandja: Alutaguse Maleva pealik major Mati Kuusvere

2. Kohanimede määramise avalikustamise kord (ME 82)

Ettekandja: maakorraldaja Sirje Allikmaa

3. Alajõe Vallavolikogu 29.06.2017. a määruse nr 8 „Maatulundusmaa sihtotstarbega katastriüksuse jagamisel tekkiva maaüksuse lubatud väiksema suuruse määramine" kehtetuks tunnistamine (ME 81)

Ettekandja: geoinfospetsialist Liina Talistu

4. Kivistiku ja Keskküla maaüksuste detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine Kesktee 14 krundi osas (OE 117)

Ettekandja: geoinfospetsialist Liina Talistu

5. Alutaguse Vallavolikogu 23.04.2018 määruse nr 44 „Mittetulunduslikuks tegevuseks toetuste andmise kord" muutmine (ME 80)

Ettekandja: arendusspetsialist Piret Anvelt

6. Ida-Viru maakonna arengustrateegia 2019-2030+ ja tegevuskava eelnõu – I lugemine (ME 83-I)   arengustrateegia                  tegevuskava

Ettekandja: Ida-Virumaa Omavalitsuste Liidu arendusspetsialist Hardi Murula

Kaasettekandja: vallavalitsuse liige Andrus Toss

7. Alutaguse Vallavolikogu 21.02.2018 määruse nr 32 „Alutaguse valla elanike soodustused" muutmine (ME 84)

Ettekandja: abivallavanem Kairi Soomer

8. Vallavara müük otsustuskorras (OE 118)

Ettekandja: abivallavanem Oleg Kuznetsov

9. Vallavara võõrandamine  (OE 119)

Ettekandja: abivallavanem Oleg Kuznetsov

10. Sihtasutuse Alutaguse Vabadusvõitlejate Mälestusmärgi Fond lõpetamine (OE 116)

Ettekandja: vallasekretäri abi Lia Teeväli

11. Alutaguse Vallavolikogu 21.02.2018 määruse nr 33 „Alutaguse Vallavalitsuse hallatavate asutuste töötajate koosseisude kinnitamise kord ja töötasustamise alused" muutmine (ME 85)

Ettekandja: abivallavanem Kairi Soomer

12. Muud küsimused

* Informatsioon valitsuse liikmetelt

Alutaguse Vallavolikogu istung 25.10.2018

Alutaguse Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 25. oktoobril 2018. a algusega kell 15.00 Tudulinna Koolis III korrusel asuvas klassiruumis.

Enne volikogu istungit toimub tutvumine Tudulinnas asuvate valla objektidega. Väljasõit Tudulinna rahvamaja juurest kell 14.15.

PÄEVAKORRA PROJEKT:

1. Alutaguse valla eelarvestrateegia – II lugemine (ME 72-II) Lisa

Ettekandja: finantsjuht Luule Salla

Kaasettekandja: eelarve- ja majanduskomisjoni esimees Raivo Raap

2. Alutaguse valla III lisaeelarve (ME 77) Lisa 1  Lisa 2

Ettekandja: finantsjuht Luule Salla

Kaasettekandja: eelarve- ja majanduskomisjoni esimees Raivo Raap

3. Alutaguse Vallavolikogu 23.04.2018 määruse nr 45 „Sporditegevuse toetamise kord Alutaguse vallas" muutmine – II lugemine (ME 73-II)

Ettekandja: abivallavanem Kairi Soomer

Kaasettekandja: haridus- ja kultuurikomisjoni esimees Annely Oone

4. Alutaguse valla jäätmekava – II lugemine (ME 74-II) Lisa

Ettekandja: keskkonnakomisjoni esimees Janno Vool

5. Alutaguse valla jäätmehoolduseeskiri – II lugemine (ME 75-II)

Ettekandja: keskkonnakomisjoni esimees Janno Vool

6. Alutaguse valla kalmistute kasutamise eeskiri – I lugemine (ME 79)

Ettekandja: keskkonnakomisjoni esimees Janno Vool

7. Iisaku Spordikeskuse tegevuse lõpetamine (OE 109)

Ettekandja: abivallavanem Kairi Soomer

Kaasettekandja: haridus- ja kultuurikomisjoni esimees Annely Oone

8. Iisaku Spordikeskuse põhimääruse kehtetuks tunnistamine (ME 78)

Ettekandja: abivallavanem Kairi Soomer

9. Bussi müük avalikul enampakkumisel (OE 110)

Ettekandja: abivallavanem Oleg Kuznetsov

10. Mitteeluruumide üürile andmine otsustuskorras (OE 111)

Ettekandja: abivallavanem Oleg Kuznetsov

11. Karjamaa küla Männi kinnistu detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalikule väljapanekule suunamine (OE 112) DP seletuskiri  J1  J2  J3  J4

Ettekandja: vallavanem Tauno Võhmar

12. Törzapi tee detailplaneeringu koostamise algatamine ja selle keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine (OE 113) Lisa 1  Lisa 2

Ettekandja: geoinfospetsialist Liina Talistu

13. Nõusoleku andmine Interreg Kesk-Läänemere piiriülese koostööprogrammis „Act Local" osalemiseks (OE 114)

Ettekandja: vallavanem Tauno Võhmar

14. Nõusoleku andmine EST/RUS piiriülese koostööprogrammis „Local Fire" osalemiseks (OE 115)

Ettekandja: vallavalitsuse liige Taavi Vogt

15. Muud küsimused

* Informatsioon vallavanemalt ja valitsuse liikmetelt

Alutaguse Vallavolikogu istung 27.09.2018

Alutaguse Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 27. septembril 2018. a algusega kell 15.00 Mäetaguse mõisa sinises saalis

PÄEVAKORRA PROJEKT:

1. Piiriülese koostööprogrammis „Act Local" osalemine

Ettekandja: Margus Timmo MTÜ-st Setomaa Liit

2. Alutaguse valla eelarvestrateegia – I lugemine (ME 72)   Lisa  Seletuskiri

Ettekandja: finantsjuht Luule Salla

Kaasettekandja: vallavanem Tauno Võhmar

3. Eluruumide kasutusse andmise kord (ME 70)

Ettekandja: abivallavanem Oleg Kuznetsov

4. Vallavara (korterid) võõrandamine enampakkumise korras (OE 102)

Ettekandja: abivallavanem Oleg Kuznetsov

5. Rahalise kohustuse võtmine ja loa andmine liisingulepingu sõlmimiseks (OE 106)

Ettekandja: abivallavanem Oleg Kuznetsov

6. Riigieelarve toetusfondist raske ja sügava puudega lastele lapsehoiuteenuse ja toetavate sotsiaalteenuste osutamise kord (ME 71)

Ettekandja: abivallavanem Kairi Soomer

7. Alutaguse Vallavolikogu 23.04.2018 määruse nr 45 „Sporditegevuse toetamise kord Alutaguse vallas" muutmine (ME 73)

Ettekandja: abivallavanem Kairi Soomer

8. Alutaguse valla jäätmekava – I lugemine (ME 74)   Lisa

Ettekandja: keskkonnaspetsialist Martin Miller

9. Alutaguse valla jäätmehoolduseeskiri – I lugemine (ME 75)

Ettekandja: keskkonnaspetsialist Martin Miller

10. Korraldatud jäätmeveo hanke korraldamiseks loa andmine (OE 108)

Ettekandja: keskkonnaspetsialist Martin Miller

11. Alutaguse vallas kompaktse asustusega aladel üksikpuude raiumiseks loa andmise tingimused ja kord (ME 76)   Lisa 1    Lisa 2

Ettekandja: keskkonnaspetsialist Martin Miller

12. Taavi kinnistu ja selle lähiala detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalikule väljapanekule

suunamine (OE 103)    Põhijoonis    Seletuskiri

Ettekandja: vallavanem Tauno Võhmar

13. Silla 38 detailplaneeringu algatamine (OE 104 )

Ettekandja: vallavanem Tauno Võhmar

14. Alajõe Vallavolikogu 10. aprilli 2014 otsuse nr 24 „Detailplaneeringu koostamise algatamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise mittealgatamine" kehtetuks tunnistamine (OE 105)

Ettekandja: vallavanem Tauno Võhmar

15. Umbusaldusavaldus volikogu esimees Raivo Raapile (OE 107)

Ettekandja: volikogu liige Marek Kullamägi

16. Muud küsimused

* Informatsioon vallavanemalt ja valitsuse liikmetelt

Volikogu istung 23.08.2018

Alutaguse Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 23. augustil 2018. a algusega kell 15.00 Mäetaguse mõisa sinises saalis

PÄEVAKORRA PROJEKT:

1. Alutaguse valla 2018. a II lisaeelarve (ME 69)

Ettekandja: vallavanem Tauno Võhmar

2. Teenistuskohtade koosseisu muutmine (OE 99)

Ettekandja: vallavanem Tauno Võhmar

3. Iisaku Gümnaasiumi põhimääruse muutmine (ME 66)

Ettekandja: abivallavanem Kairi Soomer

4. Tudulinna Kooli põhimääruse muutmine (ME 64)

Ettekandja: abivallavanem Kairi Soomer

5. Iisaku Vallavolikogu 26.01.2012. a määruse nr 45 „Iisaku Kunstide Kooli õppetasu maksmise kord ja määrad" kehtetuks tunnistamine (ME 67)

Ettekandja: vallasekretäri abi Lia Teeväli

6. Alutaguse valla koerte ja kasside pidamise eeskiri (ME 65)

Ettekandja: keskkonnaspetsialist Martin Miller

7. Alutaguse valla jäätmevaldajate registri põhimäärus (ME 68)

Ettekandja: keskkonnaspetsialist Martin Miller

8. Arvamuse andmine Enefit Kaevandused AS maavara kaevandamise

loa taotluse ja taotluse kohta antava haldusakti eelnõu kohta (OE 97)

Ettekandja: keskkonnaspetsialist Martin Miller

9. Loa andmine kinnisasja omandamiseks (Sipelgasiili kinnistu) (OE 95)

Ettekandja: maakorraldaja Sirje Allikmaa

10. Alutaguse vallas Estonia pumphüdroelektrijaama detailplaneeringu ja selle keskkonnamõjude strateegilise hindamise algatamine (OE 96)

Ettekandja: geoinfospetsialist Liina Talistu

11. Vallavara (buss) müük (OE 100)

Ettekandja: abivallavanem Oleg Kuznetsov

12. Vallavara võõrandamine otsustuskorras (OE 98)

Ettekandja: abivallavanem Oleg Kuznetsov

13. Keskkonnakomisjoni koosseisu kinnitamine (OE 101)

Ettekandja: keskkonnakomisjoni esimees Janno Vool

14. Muud küsimused

* Informatsioon vallavanemalt ja valitsuse liikmetelt

Volikogu istung 28.06.2018

KUTSE         

Lugupeetud vallavolikogu liige,

volikogu esimees Raivo Raap palub Teid osa võtta Alutaguse Vallavolikogu istungist, mis toimub neljapäeval, 28. juunil 2018. a algusega kell 15.00 Kauksis Päsari majas.

PÄEVAKORRA PROJEKT:

1. Alutaguse valla arengukava (ME 52-II)

Ettekandja: vallavanem Tauno Võhmar

 

2. Revisjonikomisjoni arvamus majandusaasta aruannete kohta

Ettekandja: revisjonikomisjoni esimees Kalle Kuusik

 

3. Ühinenud valdade 2017. aasta majandusaasta aruannete kinnitamine (OE 84, OE 85, OE 86, OE 87, OE 88)

Ettekandja: finantsjuht Luule Salla

Majandusaasta aruanded

 

4. Vara omandamine (Kanarbiku tänav) (OE 94)

Ettekandja: maakorraldaja Sirje Allikmaa

 

5. Loa taotlemine munitsipaalomandis oleva Künka tn 2 kinnistu jagamiseks, sihtotstarbe muutmiseks ja kinnistu osa võõrandamiseks (OE 93)

Ettekandja: maakorraldaja Sirje Allikmaa

 

6. Iisaku Kunstide Kooli põhimäärus (ME 54)

Ettekandja: abivallavanem Kairi Soomer

 

7. Iisaku Gümnaasiumi põhimäärus (ME 62)

Ettekandja: abivallavanem Kairi Soomer

 

8. Mäetaguse Põhikooli põhimäärus (ME 55)

Ettekandja: abivallavanem Kairi Soomer

 

9. Illuka Kooli põhimäärus (ME 63)

Ettekandja: abivallavanem Kairi Soomer

 

10. Iisaku Lasteaia Kurekell põhimäärus (ME 56)

Ettekandja: abivallavanem Kairi Soomer

 

11. Mäetaguse Lasteaia Tõruke põhimäärus (ME 57)

Ettekandja: abivallavanem Kairi Soomer

 

12. Alutaguse Vallavolikogu 21.12.2017. a määruse nr 10 „Vanema poolt kaetavate kulude katmise kord Alutaguse valla koolieelsetes lasteasutustes" muutmine (ME 59)

Ettekandja: abivallavanem Kairi Soomer

 

13. Alutaguse Vallavolikogu 21.12.2017. a määruse nr 9 „Sotsiaaltoetuste maksmise ja sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord Alutaguse vallas" muutmine (ME 60)

Ettekandja: abivallavanem Kairi Soomer

14. Alutaguse Vallavolikogu 25.01.2018. a määruse nr 27 „Huvihariduse ja huvitegevuse toetamise kord" muutmine (ME 61)

Ettekandja: abivallavanem Kairi Soomer

 

15. Puuetega inimeste eluaseme füüsilise kohandamise toetuse andmise tingimused ja kord (ME 58)

Ettekandja: abivallavanem Kairi Soomer

 

16. Keskkonnakomisjoni aseesimehe tagasiastumine aseesimehe kohalt (OE 89)

Ettekandja: volikogu esimees Raivo Raap

 

17. Keskkonnakomisjoni esimehe ja aseesimehe valimine (OE 90)

Ettekandja: volikogu esimees Raivo Raap

 

18. Arvamuse andmine Estonia kaeveloa  pikendamise kohta (OE 91)

Ettekandja: keskkonnakomisjoni esimees Paul Kesküla

 

19. Arvamuse andmine Kasesoo uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotluse ja otsuse eelnõu kohta (OE 92)

Ettekandja: keskkonnakomisjoni esimees Paul Kesküla

               

20. Muud küsimused

* Informatsioon vallavanemalt ja valitsuse liikmetelt

Volikogu istung 24.05.2018. a

KUTSE                

Lugupeetud vallavolikogu liige,

volikogu esimees Raivo Raap palub Teid osa võtta Alutaguse Vallavolikogu istungist, mis toimub neljapäeval, 24. mail 2018. a algusega kell 15.00 Iisaku Rahvamajas.

PÄEVAKORRA PROJEKT:

1. Alutaguse valla 2018. a I lisaeelarve (ME 51)

Ettekandja: finantsjuht Luule Salla

2. Alutaguse valla arengukava (ME 52)

Ettekandja: vallavanem Tauno Võhmar

3. Vallavara kasutusse andmine (OE 81)

Ettekandja: abivallavanem Oleg Kuznetsov

4. Alutaguse Vallavolikogu 30.11.2017. a otsuse nr 28 „Alutaguse Vallavalitsuse struktuuri ja teenistuskohtade koosseisu kehtestamine" muutmine (OE 79)

Ettekandja: vallavanem Tauno Võhmar

5. Parkimistasu ja tasulise parkimise korraldamine (ME 49)

Ettekandja: vallasekretäri abi Lia Teeväli

6. Halduslepingu sõlmimiseks loa andmine (OE 80)

Ettekandja: vallasekretär Lehti Targijainen

7. Avaliku ürituse korraldamise ja pidamise eeskiri (ME 53)

Ettekandja: vallasekretäri abi Lia Teeväli

8. Tänavakaubanduse ning avalikul üritusel kauba või teenuse müügi kord Alutaguse vallas (ME 50)

Ettekandja: vallasekretär Lehti Targijainen

9. Arvamuse andmine Kurtna uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotluse ja otsuse eelnõu kohta (OE 82)

Ettekandja: keskkonnaspetsialist Martin Miller

10. Vara omandamine (Kala tee) (OE 83)

Ettekandja: maakorraldaja Sirje Allikmaa

11. Muud küsimused

* Informatsioon vallavanemalt ja valitsuse liikmetelt


Allalaetavad volikogu materjalid

Volikogu istung 23.04.2018

4/19/18

KUTSE

Lugupeetud vallavolikogu liige,

volikogu esimees Raivo Raap palub Teid osa võtta Alutaguse Vallavolikogu istungist, mis toimub esmaspäeval, 23. aprillil 2018. a algusega kell 15.00 Iisaku Rahvamajas.

PÄEVAKORRA PROJEKT:

1. Peipsimaa Turism (tutvustus)

Ettekandja: Kadi Ploom

2. Vara võõrandamine otsustuskorras (OE 78)

Ettekandja: maakorraldaja Sirje Allikmaa

3. Alutaguse valla põhimäärus – II lugemine (ME 40-II) 

Ettekandja: vallasekretäri abi Lia Teeväli

4. Mittetulundustegevuseks toetuste andmise kord – II lugemine (ME 39-II)                   

Ettekandja: arendusspetsialist Piret Anvelt

5. Sporditegevuse toetamise kord Alutaguse vallas (ME 45)

Ettekandja: abivallavanem Kairi Soomer

6. Tudulinna Kooli põhimäärus (ME 46)

Ettekandja: abivallavanem Kairi Soomer

7. Alutaguse Vallavolikogu 30.11.2017. a määruse nr 4 „Vallavolikogu liikmetele ja komisjonide liikmetele tasu ja hüvituste maksmise kord" muutmine (ME 47)

Ettekandja:  vallasekretär Lehti Targijainen

8. Volikogu määruste kehtetuks tunnistamine (ME 48)

Ettekandja: vallasekretäri abi Lia Teeväli

9. Loodukaitseseaduse muutmise seaduse eelnõu kohta (Alutaguse Rahvuspargi moodustamise osas) arvamuse andmine

Ettekandja: keskkonnakomisjoni esimees Paul Kesküla

 

Lia Teeväli

Vallasekretäri abi

 

Volikogu istung 28.03.2018

KUTSE                

Lugupeetud vallavolikogu liige,

volikogu esimees Raivo Raap palub Teid osa võtta Alutaguse Vallavolikogu istungist, mis toimub kolmapäeval, 28. märtsil  2018. a algusega kell 15.00 Iisaku Rahvamajas.

PÄEVAKORRA PROJEKT:

1. Iisaku Gümnaasiumi tegevuse jätkamine (protokolliline otsus)           

Ettekandja: haridus- ja kultuurikomisjoni esimees Annely Oone

2. Tudulinna Lasteaia ja Tudulinna Põhikooli tegevuse ümberkorraldamine (OE 69)   

Ettekandja: abivallavanem Kairi Soomer

3. Teiste omavalitsuste üldhariduskoolide tegevuskulude katmises osalemine (OE 67)

Ettekandja: abivallavanem Kairi Soomer    

4. Hajaasustuse  programmiga kohalikele omavalitsustele pandud ülesannete lahendamise delegeerimine Alutaguse Vallavalitsusele (OE 73)

Ettekandja: arendusspetsialist Piret Anvelt

5. Vallavara koormamine isikliku kasutusõigusega (OE 72)

Ettekandja: maakorraldaja Sirje Allikmaa

6. Alutaguse Haldus OÜ põhikirja kinnitamine uues redaktsioonis (OE 71)

Ettekandja: Alutaguse Haldus OÜ juhataja Valentina Rego

7. Vee-ettevõtja määramine (OE 65)                                                                                       

Ettekandja: Alutaguse Haldus OÜ juhataja Valentina Rego

8. Loa andmine riigihanke korraldamiseks ja lepingu sõlmimiseks (OE 74)      

Ettekandja: vallavalitsuse liige Taavi Vogt

9. Loa andmine maa rendilepingu sõlmimiseks (OE 77)

Ettekandja: vallavalitsuse liige Taavi Vogt

10. Mäetaguse Vallavolikogu 26.05.2016 otsuse nr 149 „Vallavara müük" osaline muutmine (OE 75)

Ettekandja: maakorraldaja Sirje Allikmaa

11. Loa andmine kinnisasja omandamiseks (OE 66)                                                          

Ettekandja: maakorraldaja Sirje Allikmaa

12. Arvamuse andmine Pannjärve liivakarjääri mäeeraldise maavara kaevandamise loa  taotluse ja otsuse eelnõu kohta (OE 76)                                                                                     

Ettekandja: keskkonnaspetsialist Martin Miller

13. Alutaguse valla põhimäärus – I lugemine (ME 40)                                  

Ettekandja: vallavanem Tauno Võhmar

14. Mittetulundustegevuseks toetuste andmise kord (ME 39)                   

Ettekandja: arendusspetsialist Piret Anvelt

15. Alutaguse valla Alajõe küla Mureli kinnistu detailplaneeringu vastuvõtmine (OE 68)

Ettekandja: arendusspetsialist Piret Anvelt

16. Alutaguse vallavara valitsemise kord (ME 38)                                         

Ettekandja: vallasekretäri abi Lia Teeväli

17. Arengukava ja eelarvestrateegia koostamise kord (ME 41)                

Ettekandja: vallasekretäri abi Lia Teeväli

18. Täisealisele isikule hoolduse seadmise ja hooldaja määramise kord (ME 43)  

Ettekandja: abivallavanem Kairi Soomer

19. Alutaguse valla omandis olevate eluruumide üüri piirmäära kehtestamine (ME 42)  

Ettekandja: abivallavanem Kairi Soomer

20. Revisjonikomisjoni tööplaani kinnitamine (OE 70)                                                      

Ettekandja: revisjonikomisjoni esimees Kalle Kuusik

21. Illuka raamatukogude tegevuse lõpetamine (OE 64)                              

Ettekandja: andmekaitsespetsialist Tairi Hütt

22. Illuka raamatukogude põhimääruste kehtetuks tunnistamine (ME 44)      

Ettekandja: andmekaitsespetsialist Tairi Hütt

 

Lia Teeväli

Vallasekretäri abi

 

Volikogu istung 21.02.2018

KUTSE                

Lugupeetud vallavolikogu liige,

volikogu esimees Raivo Raap palub Teid osa võtta Alutaguse Vallavolikogu istungist, mis toimub kolmapäeval, 21. veebruaril 2018. a algusega kell 15.00 Iisaku Rahvamajas.

PÄEVAKORRA PROJEKT:

1. Alutaguse valla 2018. a eelarve – II lugemine (ME 20-II)

Ettekandja: finantsjuht Luule Salla

2. Valla elanikele soodustuste andmise kord (ME 33)

Ettekandja: vallasekretär Lehti Targijainen

3. Mäetaguse Vallavolikogu 30.06.2016 otsuse nr 153 „Soodustingimustel Mäetaguse valla supelmaja kasutamine" kehtetuks tunnistamine (OE 60)

Ettekandja: vallasekretär Lehti Targijainen

4. Hallatavate asutuste töötajate töötasustamise alused (ME 32)

Ettekandja: vallasekretär Lehti Targijainen

5. Vallavolikogu määruste kehtetuks tunnistamine (ME 35)

Ettekandja: vallasekretär Lehti Targijainen

6. Ettevõtluses kasutatava ehitise korrastamise toetus (ME 34)

Ettekandja: arendusspetsialist Piret Anvelt

7. Alutaguse vallas Karjamaa külas Männi kinnistu detailplaneeringu koostamise algatamine ning keskkonnamõju strateegilise hindamise mittealgatamine (OE 57)

Ettekandja: arendusspetsialist Piret Anvelt

8. Maakonna sümbolite kasutamise ja teenetemärkide andmise korraldamise delegeerimine (OE 58)

Ettekandja: volikogu esimees Raivo Raap

9. Sotsiaaleluruumide üürile andmise kord (ME 36)

Ettekandja: abivallavanem Kairi Soomer

10. Alutaguse Vallavolikogu 30.11.2017. a otsuse nr 25 „Esindajate nimetamine Alutaguse valla haridusasutuste hoolekogudesse" muutmine (OE 59)

Ettekandja: volikogu esimees Raivo Raap

11. Iisaku Rahvamaja ja Tudulinna Raamatukogu tegevuse ümberkorraldamine (OE 62)

Ettekandja: Alutaguse Huvikeskuse juhataja Kärolin Kruut

12. Hallatavate asutuste põhimääruste kehtetuks tunnistamine (ME 37)

Ettekandja: vallasekretär Lehti Targijainen

13. Valla äriühingute ühinemislepingu heakskiitmine (OE 63)

Ettekandja: vallavanem Tauno Võhmar

14. Vallavara võõrandamine enampakkumise korras (OE 61)

Ettekandja: vallavalitsuse liige Taavi Vogt

15. Tudulinna Kooli tegevuse jätkamisest (haridus- ja kultuurikomisjoni seisukoht)

Ettekandja: haridus- ja kultuurikomisjoni esimees Annely Oone

Kaasettekandja: Tudulinna Hoolekogu esindaja

16. Iisaku Gümnaasiumi jätkusuutlikkusest (haridus- ja kultuurikomisjoni seisukoht)

Ettekandja: haridus- ja kultuurikomisjoni aseesimees Priit Palmet

 

 

Lia Teeväli

Vallasekretäri abi

Volikogu istung 25.01.2018

KUTSE                

Lugupeetud vallavolikogu liige,

volikogu esimees Raivo Raap palub Teid osa võtta Alutaguse Vallavolikogu istungist, mis toimub neljapäeval, 25. jaanuaril 2018. a algusega kell 15.00 Illuka mõisa koolituskeskuses.

Kell 14.00 tutvumine Illuka mõisakompleksiga – tutvustab Oleg Kuznetsov

PÄEVAKORRA PROJEKT:

1. Osalemine liikmena Eesti Linnade Liidus (üldkoosoleku järgselt Eesti Linnade ja Valdade Liidus) ja Alutaguse valla esindajate ja nende asendajate nimetamine liidu üldkoosolekule ja volikogusse (OE 53, OE 54)

Ettekandja: volikogu esimees Raivo Raap

Osaleb ka loodava Eesti Linnade ja Valdade Liidu esindaja

2. Osalemine liikmena Ida-Virumaa Omavalitsuste Liidus ja Alutaguse valla esindajate ja nende asendajate nimetamine Ida-Virumaa Omavalitsuste Liidu üldkogusse (OE 39, OE 55)

Ettekandja: volikogu esimees Raivo Raap

3. Omavalitsusüksuste ühiselt täidetavate ülesannete delegeerimine mittetulundusühingule Ida-Virumaa Omavalitsuste Liit (Oe 56)                                                       

Ettekandja: volikogu esimees Raivo Raap

4. Alutaguse valla 2018. a eelarve – I lugemine (ME 20-I)

Ettekandja: Finantsjuht Luule Salla

5. Alutaguse valla finantsjuhtimise kord (ME 21)

Ettekandja: Finantsjuht Luule Salla

6. Alutaguse Haldus OÜ-le vara üle andmine (OE 46)

Ettekandja: vallavalitsuse liige Oleg Kuznetsov

7. Korruptsioonivastase seaduse rakendamine (ME 22)

Ettekandja: vallasekretär Lehti Targijainen

8. Vallavolikogude määruste kehtetuks tunnistamine (ME 24)

Ettekandja: vallasekretär Lehti Targijainen

9. Vallavolikogude otsuste kehtetuks tunnistamine (OE 41)

Ettekandja: vallasekretär Lehti Targijainen

10. Seaduste alusel kohaliku omavalitsuse või kohaliku omavalitsusüksuse pädevusse antud küsimuste lahendamine delegeerimine Alutaguse Vallavalitsusele (ME 28, ME 29, ME 30, ME 31)         

Ettekandja: vallasekretär Lehti Targijainen

11. Alutaguse valla valimiskomisjoni moodustamine (OE 50)

Ettekandja: vallasekretär Lehti Targijainen

12. Vallavalitsuse hallatava asutuse Mäetaguse Huvikeskus nime muutmine (OE 40)

Ettekandja: vallasekretär Lehti Targijainen

13. Huvihariduse ja huvitegevuse toetamise kord (ME 23)

Ettekandja: abivallavanem Kairi Soomer

14. Raske ja sügava puudega isikule täiendava sotsiaaltoetuse määramise ja maksmise kord (ME 26)

Ettekandja: abivallavanem Kairi Soomer

15. Riigieelarvest raske ja sügava puudega lastele abi osutamiseks eraldatud toetuse kasutamise kord (ME 27)

Ettekandja: abivallavanem Kairi Soomer

16. Puudega lapse hooldajatoetuse määramise ja maksmise tingimused ja kord Alutaguse vallas (ME 25)

Ettekandja: abivallavanem Kairi Soomer

17. Loa andmine OÜ-le Miita kinnisasja omandamiseks (OE 47)

Ettekandja: maakorraldaja Sirje Allikmaa

18. Arvamuse andmine Enefit Kaevandused AS maavara kaevandamise loa taotluse ja taotluse kohta antava haldusakti eelnõu kohta (OE 48)

Ettekandja: keskkonnaspetsiaist Martin Miller

19. Pannjärve liivakarjääris kaevandamise ning Pannjärve ja Pannjärve II liivakarjääride korrastamisega kaasneva keskkonnamõju hindamise aruanne (OE 49)

Ettekandja: vallavalitsuse liige Oleg Kuznetsov

20. Alajõe küla avaliku ranna ja selle lähiala detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine (OE 51)

Ettekandja: vallavalitsuse liige Taavi Vogt

21. Karjamaa küla avaliku ranna ja selle lähiala detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine (OE 52)

Ettekandja: vallavalitsuse liige Taavi Vogt

22. Kuremäe küla detailplaneeringu kehtestamine (OE 45)

Ettekandja: vallavalitsuse liige Oleg Kuznetsov

23. Alutaguse Vallavalitsuse liikmete arvu ja struktuuri kinnitamine (OE 42)

Ettekandja: vallavanem Tauno Võhmar

24. Alutaguse Vallavalitsuse koosseisu muutmine (OE 43)

Ettekandja: vallavanem Tauno Võhmar

25. Palgalistele valitsuse liikmetele töötasu ja hüvitiste määramine (OE 44)

Ettekandja: vallavanem Tauno Võhmar

26. Informatsioon Alutaguse valla sümboolikast

Ettekandja: vallavanem Tauno Võhmar

27. Informatsioon Alutaguse valla haridusasutuste ümberkorraldamisest

Ettekandja: haridus- ja kultuurikomisjoni esimees Annely Oone

 

 

Lia Teeväli

Vallasekretäri abi