DETAILPLANEERINGUTE KEHTESTAMISE TEATED

Detailplaneeringutega on võimalik tutvuda kaardirakenduses E-VALD

Paberkujul saab planeeringute ja nende lisadega tutvuda Alutaguse Vallavalitsuse Mäetaguse teenuskeskuses.

Kuru küla Juuse kinnistu detailplaneering

Alutaguse Vallavolikogu kehtestas 27.10.2022 otsusega nr 66 Kuru küla Juuse kinnistu detailplaneeringu.

Planeeritava ala pindala on ca 1,5 ha ning see hõlmab Juuse (22401:004:0768) kinnistut ning osaliselt lähialana 13111 Kauksi-Vasknarva tee (22401:004:0205) maaüksust.

Planeeringuga on kavandatud Juuse kinnistu jagamine 5 elamumaa, 1 transpordimaa ja 1 tootmismaa (tuletõrjevee mahuti jaoks) krundiks. Elamukruntidele määratakse ehitusõigus ning tingimused elamu ja abihoonete ehitamiseks. Juurdepääsuks on kavandatud olemasoleva Juuse tee pikendamine planeeringuala osas.

Detailplaneeringuga on tehtud ettepanek Alutaguse valla üldplaneeringu muutmiseks maakasutuse juhtotstarbe ning Kuru küla kompaktse asustusega ala laiendamise osas.

Konsu küla Laagri maaüksuse detailplaneering

Alutaguse Vallavolikogu kehtestas 17.08.2022 otsusega nr 57 uuesti Konsu küla Laagri maaüksuse detailplaneeringu.

Planeeritava ala pindala on ca 4,6 ha ning see hõlmab Laagri (22901:003:0108) ja Raketi alajaam (22901:003:0034) kinnistuid. Tegemist endise pioneerilaagri „Rakett" territooriumiga.

Detailplaneeringuga on kavandatud Laagri kinnistu jagamine 18 elamumaa sihtotstarbega krundiks ning neid teenindavateks transpordi- ja tootmismaa kruntideks. Elamukruntidele on määratud ehitusõigus hooajalise kasutusega elamu ja abihoone(te) ehitamiseks. Detailplaneering on maakasutuse juhtotstarbe osas kooskõlas Alutaguse valla üldplaneeringuga, kuid lähtudes sellest, et kavandatud krundid on väiksemad kui hajaasustuses lubatud 1 ha, on tegemist üldplaneeringu muutmisega.

Alajõe kergliiklustee ja selle lähiala detailplaneering

Alutaguse Vallavalitsus kehtestas 02.09.2021 korraldusega nr 408 Alajõe kergliiklustee ja selle lähiala detailplaneeringu.

Planeeritava ala pindala on ca 4,5 ha ning see hõlmab Piiri, Kordoni tee ja Käbi ning osaliselt Pargi, 13111 Kauksi-Vasknarva tee, Järveveere, Emmeliine, Metsavälu, Muhvi, Jundema, Okka, Leesika, Arge, Sambliku, Villa Marika ja Puhke katastriüksuseid. Avalikustamise järgselt korrigeeriti planeeringuala piiri Pargi ja Mugavuse katastriüksuste osas.

Detailplaneeringuga kavandatakse Alajõe külas jalg- ja jalgrattatee rajamist Kauksi-Vasknarva (tee nr 13111) kõrvalmaantee äärde, avaliku kasutusega parkimine Piiri kinnistule ning tehakse ettepanekud servituutide või sundvalduse seadmiseks ning avalike randapääsude määramiseks Peipsi järve ranna-alale. Detailplaneering on kooskõlas kehtiva Alutaguse valla üldplaneeringuga.

Uusküla Valduri kinnistu ja selle lähiala detailplaneering

Alutaguse Vallavalitsus kehtestas 11.03.2021 korraldusega nr 121 Uusküla Valduri kinnistu ja selle lähiala detailplaneeringu.

Planeeritava ala suurus on ca 0,31 ha ning see hõlmab Valduri maaüksust (12201:001:0289) ja osaliselt riigimaantee 13111 Kauksi–Vasknarva maa-ala.

Krundile määratakse ehitusõigus majutushoone (külalistemaja) rajamiseks. Majutushoone maksimaalne lubatud kõrgus on 7,5 m ning ehitisealune pindala 110 m². Olemasolevat krundipiiri ei muudeta. Detailplaneering on kooskõlas kehtiva Alutaguse valla üldplaneeringuga.

Alutaguse valla Estonia pumphüdroelektrijaama detailplaneering

Alutaguse Vallavolikogu kehtestas 26.11.2020 otsusega nr 292 Alutaguse valla Estonia pumphüdroelektrijaama detailplaneeringu.

Planeeringuala asub Väike-Pungerja külas Estonia kaevanduse territooriumil ning hõlmab Puistangu (49802:002:0396) kinnistut ja osaliselt Estonia tööstusala (49802:002:0450) kinnistut. Tegemist on olemasoleva tööstusmaastikuga, kus asub aherainepuistang kõrgusega kuni 60 meetrit. Planeeringuala suuruseks on ligikaudu 65 ha.

Detailplaneeringu koostamise eesmärk on leida kõige optimaalsemad tingimused Estonia PHEJ rajamiseks elektritootmise ja Eesti elektrisüsteemi tasakaalustamise eesmärgil, kasutades ära Estonia kaevanduse tööstusterritooriumi osaliselt aheraine-puistanguga kaetud ala ning maa-aluseid kaeveõõnsusi. Maapealse alustarindi ehitusmaterjalina kavandatakse kasutada teiste võimalike ehitusmaterjalide asemel põlevkivi kaevandamise käigus tekkivat aherainet.

Detailplaneeringuga kehtestatakse maksimaalne võimalik ehitusõigus (ehitusalune pind kuni 520 843 m², täisehitus 80%). PHEJ koosneb maapealsest ning maa-alusest osast ja neid ühendavatest rajatistest. PHEJ koguvõimsus on kuni 50 MW, sh reservuaaride kasulik maht kuni 500 000 m3. Detailplaneeringuga on kavandatud maapealse alustarind ülemisele veereservuaarile suhtelise kõrgusega kuni 100 m. Tegelikult realiseeritav ehitusõigus täpsustatakse PHEJ projekteerimise käigus, lähtudes läbiviidavate uuringute ja mõjuhindamise tulemustest ning ametiasutuste seisukohtadest.

Planeeringu koostamisega koos viidi läbi detailplaneeringu KSH, mille käigus anti hinnang kavandatava PHEJ rajatavate objektide kohta ning lähtudes olemasolevast teabest ka maa alla rajatavate objektide (veereservuaar, šahtid ja muud rajatised) ja PHEJ ehitus- ja töötamisaegsete keskkonnamõjude kohta. Detailplaneeringu koostamisega ja KSH läbiviimisega samaaegselt ei koostatud PHEJ tehnoloogilist projekti ja ehitusprojekti (eelprojekti), samuti ei ole teostatud ehitusgeoloogilisi, geotehnilisi ja hüdrogeoloogilisi uuringuid ning seetõttu ei ole PHEJ keskkonnamõju hindamist võimalik läbi viia algatamise otsuses märgitud täpsusastmes (KMH täpsusega). Kavandatav tegevus on kirjeldatav põhimõttelise ehitusliku kontseptsioonina (visioonina), mille keskkonnamõju on hinnatud KSH tasandil.

Detailplaneering on kooskõlas Alutaguse valla üldplaneeringuga. 

Rannapungerja küla Jõekääru kinnistu detailplaneering

Alutaguse Vallavalitsus kehtestas 05.11.2020 korraldusega nr 559 Rannapungerja küla Jõekääru kinnistu detailplaneeringu.

Planeeringuala asub Alutaguse vallas, Rannapungerja küla lõunaosas ning hõlmab Jõekääru (81501:005:0012) kinnistut ja Härmatise (81501:005:0151) kinnistut. Planeeritava ala suurus on ca 3 ha.

Detailplaneeringu koostamise põhieesmärk on Jõekääru kinnistu jagamine kaheks sadama maa sihtotstarbega krundiks ning Härmatise kinnistu jagamine pereelamu maa, sadama maa ja transpordimaa sihtotstarbega kruntideks, planeeritavatele kruntidele ehitusõiguse määramine sadamaehitiste ning elamu ja selle teenindamiseks vajalike hoonete püstitamiseks.

Jõekääru kinnistu detailplaneering on kooskõlas Alutaguse valla üldplaneeringuga. 

Katase küla Vahtra kinnistu detailplaneering

Alutaguse Vallavalitsus kehtestas 14.10.2020 korraldusega nr 514 Katase küla Vahtra kinnistu detailplaneeringu.

Planeeritav ala hõlmab maatulundusmaa sihtotstarbega Vahtra (12201:001:0495) kinnistut ning osaliselt transpordimaa sihtotstarbega 13111 Kauksi-Vasknarva tee kinnistuid (12201:001:0371 ja 12201:001:0372). Planeeringuala suurus on ca 6,4 ha. Planeeringuala on hoonestamata ning jääb endiste suvilaühistute (Honga, Vigvam, Kajakas, Energia ja Keemik) vahele. Planeeringuala jääb osaliselt Peipsi järve ehituskeeluvööndisse.

Detailplaneeringuga kavandatakse moodustada Vahtra kinnistu põhjapoolsesse osasse 17 elamumaa sihtotstarbega krunti, mille suurused jäävad vahemikku 2385 m2 kuni 2790 m2. Juurdepääs planeeringualale riigiteelt 13111 Kauksi-Vasknarva on kavandatud rajatava ristmiku ning avalikult kasutatava tee kaudu.

Detailplaneering on kooskõlas kehtiva Alajõe valla Peipsi järve äärse ranna-ala üldplaneeringuga, mille kohaselt on Vahtra kinnistu maakasutuse juhtotstarve põhjapoolses osas elamumaa ning lõunapoolses osas metsa- ja põllumajandusmaa.

 

Kuru küla Kelu kinnistu detailplaneering

Alutaguse Vallavalitsus kehtestas 28.09.2020 korraldusega nr 497 Kuru küla Kelu kinnistu detailplaneeringu.

Planeeritav ala hõlmab Kelu (22401:004:0234) kinnistut, mille maakasutuse sihtotstarve maakatastris on 100% ärimaa. Planeeritava maa-ala suurus on ca 0,4 ha. Detailplaneeringu eesmärk on puhkeotstarbelise ärihoone ning kämpingute rajamine. Detailplaneeringuga ei muudeta olemasolevaid krundipiire. Planeeringuala juurdepääs on kavandatud riigitee 13153 Kauksi–Kuru km 3,163 ristumiskohalt algavalt olemasolevalt juurdepääsuteelt.

Detailplaneering on kooskõlas kehtiva Iisaku valla Peipsi järve äärse rannaala üldplaneeringuga, mille kohaselt on Kelu maaüksuse maakasutuse juhtotstarve kaubandus-, teenindus-, toitlustus- ja majutushoone maa.

 

Remniku küla Kuusiku kinnistu detailplaneering

Alutaguse Vallavalitsus kehtestas 09.07.2020 korraldusega nr 360 Remniku küla Kuusiku kinnistu detailplaneeringu.

Planeeritava ala pindala on ca 0,9 ha ning see hõlmab Kuusiku (13001:001:0279) maaüksust. Detailplaneeringuga on kavandatud Kuusiku maaüksuse jagamine 3 elamumaa, 1 tootmismaa ja 1 transpordimaa sihtotstarbega krundiks. Elamukruntide suurused jäävad vahemikku 1717 m2 kuni 2330 m2. Kruntide maksimaalne täisehitus on 15%. Põhihoone katuseharja kõrgus on kuni 6,5 m ning abihoonel kuni 4,0 m maapinnast. Planeeringuala juurdepääs riigiteelt 13111 Kauksi–Vasknarva on tagatud olemasoleva ristumiskoha ja Aia tee kaudu.

Vastavalt kehtivale Alajõe valla Peipsi järve äärse ranna-ala üldplaneeringule on Kuusiku kinnistu maakasutuse juhtotstarbeks kavandatud elamumaa (EV). Koostatav detailplaneering on kooskõlas kehtiva üldplaneeringuga.

 

Kuru küla Jaaniku tee 2 kinnistu detailplaneering

Alutaguse Vallavalitsus kehtestas 24.04.2020 korraldusega nr 203 Kuru küla Jaaniku tee 2 kinnistu detailplaneeringu.

Planeeritava ala pindala on ca 1300m2 ning see hõlmab Jaaniku tee 2 kinnistut (katastritunnus 22401:004:0715). Detailplaneeringuga kavandatav maakasutuse sihtotstarve on 70% ärimaa ja 30% elamumaa. Planeeringuga ei muudeta olemasolevaid krundipiire. Krundile antakse ehitusõigus olemasoleva hoone laiendamiseks üle 33% selle praegusest mahust ning ühe abihoone ehitamiseks.

Planeeringuala piirneb põhjast riigiteega 13111 Kauksi–Vasknarva ning juurdepääs on tagatud Jaaniku tee kaudu.

Detailplaneeringuga ei muudeta kehtivat Iisaku valla Peipsi järve äärse rannaala üldplaneeringut. 

Alutaguse Vallavalitsuse 24.04.2020 korraldus nr 203: 

http://delta.andmevara.ee/alutaguse_vald/dokument/4265912

Poostiku küla Törzapi tee detailplaneering

Alutaguse Vallavolikogu kehtestas 24.10.2019 otsusega nr 210 Pootsiku küla Törzapi tee detailplaneeringu.

Planeeritava ala pindala on ca 0,5 ha ning see hõlmab osaliselt Alajõe metskond 21 kinnistut (22401:003:0800). Planeeritav metsatee (ca 1,37 km) algab Valetu soo põhjaserval asuvalt teelt kinnistu Alajõe metskond 26 (12201:001:0850) ja lõpeb Alajõe metskond 21 (22401:003:0800) kinnistul asuval teel. Detailplaneeringuga vähendati Imatu oja ehituskeeluvööndit ning anti ehitusõigus Imatu ojale truubi rajamiseks. Detailplaneeringu koostamisest ja elluviimisest huvitatud isik on Riigimetsa Majandamise Keskus.

Permisküla Võitja maaüksuse detailplaneering

Alutaguse Vallavolikogu kehtestas 24.10.2019 otsusega nr 209 Permisküla Võitja maaüksuse detailplaneeringu.

Planeeritava ala pindala on ca 10,27 ha ning see hõlmab Võitja maaüksust (22901:007:0284). Planeeringulahenduse kohaselt moodustatakse Võitja kinnistu jagamise teel 21 elamumaa, 1 tootmismaa (alajaam), 1 transpordimaa (planeeringualasisene tee) ja 1 maatulundusmaa sihtotstarbega krunt, kuhu on planeeritud elamukrunte teenindav puurkaev, reoveepuhasti ja tuletõrje veevõtukoht.

Detailplaneeringuga tehakse ettepanek muuta kehtivat Illuka valla üldplaneeringut Võitja maaüksuse osas maatulundusmaast osaliselt elamumaaks. 

Remniku küla Silla tee 38 kinnistu detailplaneering

Alutaguse Vallavolikogu kehtestas 29.08.2019 otsusega nr 205 Remniku küla Silla tee 38 kinnistu detailplaneeringu.

Planeeritava ala pindala on ca 0,4 ha ning see hõlmab Silla tee 38 kinnistut (katastritunnus 12201:002:0435). Detailplaneeringuga antakse Silla tee 38 krundile ehitusõigus elamu ja abihoone ehitamiseks ehitusaluse pinnaga kokku kuni 260m2. Olemasolevat krundipiiri ei muudeta. Juurdepääs planeeringualale on olemasolevalt Silla teelt. Planeeringuala asub osaliselt Peipsi järve ehituskeeluvööndis.

Detailplaneeringuga muudetakse kehtivat Alajõe valla Peipsi järve äärse ranna-ala üldplaneeringu maakasutuse juhtotstarvet Silla tee 38 kinnistu osas puhke- ja virgestusmaast elamumaaks. Planeeringu alusel on vähendatud ehituskeeluvööndit. 

Smolnitsa küla kergliiklustee ja selle lähiala detailplaneering

Alutaguse Vallavalitsus kehtestas 18.07.2019 korraldusega nr 350 Smolnitsa kergliiklustee ja selle lähiala detailplaneeringu.

Planeeritav ala hõlmab Tamme tn 2a (12201:001:1157) kinnistut ja osaliselt Kopanka (12201:002:0279) kinnistut. Planeeritava ala suurus on ca 649 m2. Olemasolevaid krundipiire ei muudeta.

Planeeringuga on kavandatud kergliiklustee rajamine, et tagada avalik juurdepääs Peipsi järve rannaalale. Kopanka kinnistule on ettenähtud servituudi seadmine läbipääsu tagamiseks. Detailplaneeringuga kavandatu ei ole vastuolus kehtiva Alajõe valla Peipsi järve äärse ranna-ala üldplaneeringuga. 

Uusküla Taavi kinnistu ja lähiala detailplaneering

Alutaguse Vallavolikogu kehtestas 28.03.2019 otsusega nr 165 Uusküla Taavi kinnistu ja lähiala detailplaneeringu.

Planeeritava ala pindala on ca 0,35 ha ning see hõlmab Taavi maaüksust (katastritunnus 12201:001:0291) ja osaliselt riigimaantee 13111 Kauksi–Vasknarva maa-ala.

Taavi kinnistu maakasutuse sihtotstarve muudetakse ärimaaks, olemasolevat krundipiiri ei muudeta. Planeeringuga määratakse ehitusõigus kahekorruselise majutushoone rajamiseks. Majutushoone maksimaalne kõrgus on kuni 7,5 m maapinnast katuseharjani ja ehitisealune pindala kuni 230 m². Ehitusõiguse realiseerimiseks ärimaa sihtotstarbega Taavi kinnistul, on detailplaneeringu alusel vähendatud Peipsi järve ehituskeeluvööndi 100 meetrini. Peipsi järve ehituskeeluvööndi vähendamisega muudetakse kehtivat üldplaneeringut.

Katase küla Ankru kinnistu ja lähiala detailplaneering

Alutaguse Vallavolikogu kehtestas 28.03.2019 otsusega nr 167 Katase küla Ankru kinnistu ja lähiala detailplaneeringu.

Planeeritava ala pindala on ca 2,3 ha ning see hõlmab Ankru maaüksust (katastritunnus 12201:001:1152) ja osaliselt riigimaantee 13111 Kauksi–Vasknarva maa-ala.

Detailplaneeringuga jagatakse Ankru maaüksus neljaks elamumaa krundiks minimaalse suurusega 3500 m2 ja üheks neid teenindavaks transpordimaa krundiks ning määratakse ehitusõigus elamute või suvilate rajamiseks. Riigimaantee nr 13111 Kauksi-Vasknarva km-l 10,43 on planeeritud ristumine ning juurdepääs Ankru kinnistule. Detailplaneeringuga tehakse ettepanek muuta kehtivat Alajõe valla Peipsi järve äärse ranna-ala üldplaneeringut Ankru kinnistu osas põllu- ja metsamajandusmaast elamu- ja transpordimaaks.

Mäetaguse aleviku Toominga kinnistu ja lähiala detailplaneering

Alutaguse Vallavalitsus kehtestas 14.02.2019 korraldusega nr 60 Mäetaguse aleviku Toominga kinnistu ja lähiala detailplaneeringu.

Planeeritav ala hõlmab Toominga (49801:001:0749) kinnistut ja osaliselt Pärna tänav L3 (49801:001:0665) kinnistut. Planeeritava ala suurus on ca 0,8 ha. Olemasolevat krundipiire ei muudeta. Krundile on lubatud ehitada elamu ja kuni 4 kõrvalhoonet ehitusaluse pinnaga kokku kuni 600 m², lubatud maksimaalne täisehitus on 9%. Kavandatav maakasutuse sihtotstarve on 100% elamumaa. Detailplaneeringuga ei muudeta kehtivat Mäetaguse valla üldplaneeringut.

Karjamaa küla Männi kinnistu maa-ala detailplaneering

Alutaguse Vallavolikogu kehtestas 31.01.2019 otsusega nr 143 Karjamaa küla Männi kinnistu maa-ala detailplaneeringu.

Planeeritava ala pindala on ca 5056 m2 ning see hõlmab Männi kinnistut (12201:001:1167). Planeeringuala piirneb riigiteega 13159 Karjamaa-Remniku. Olemasolevat krundipiire ei muudeta. Krundile on lubatud ehitada elamu ja 3 kõrvalhoonet ehitusaluse pinnaga kokku kuni 750 m², lubatud maksimaalne täisehitus on 15%. Detailplaneeringuga tehakse ettepanek muuta üldplaneeringut maakasutuse osas – põllu- ja metsamajandusmaa juhtotstarve muudetakse elamumaaks.

Alajõe küla Mureli kinnistu ja selle lähiala detailplaneering

Alutaguse Vallavolikogu kehtestas 31.01.2019 otsusega nr 142 Alajõe küla Mureli kinnistu ja selle lähiala detailplaneeringu.

Planeeritava ala pindala on ligikaudu 2,18 ha ning see hõlmab Mureli kinnistut (katastritunnus 12201:001:0129). Planeeringuala piirneb riigiteega 13111 Kauksi-Vasknarva. Planeeringulahenduse kohaselt jagatakse Mureli kinnistu 10 väikeelamumaa krundiks, kaheks transpordimaa krundiks ning üheks tootmismaa sihtotstarbega krundiks. Elamukruntide maksimaalne täisehitus on 15%. Detailplaneeringuga tehakse ettepanek muuta üldplaneeringut maakasutuse osas – põllu- ja metsamajandusmaa juhtotstarve muudetakse elamumaaks.

Karoli luhale juurdepääsutee ja kanalist ülepääsuks vajaliku silla detailplaneering

Alutaguse Vallavalitsus kehtestas 17.01.2019 korraldusega nr 21 Karoli luhale juurdepääsutee ja kanalist ülepääsuks vajaliku silla detailplaneeringu.

Planeeringuala suurus on 12,5 ha ja see paikneb Jaama külas ja Karoli külas. Planeeritav tee jääb suures osas Permisküla metskond 214 kinnistule (22901:001:0494) ning kavandatav sild Struuga maastikukaitseala 10 kinnistule (22901:008:0278). Detailplaneeringu eesmärk on juurdepääsu tagamine Karoli luhale, ehitusõiguse määramine tee ehitamiseks Jaama jõe ehituskeeluvööndisse ja silla ehitamiseks Karoli kanalist ülepääsuks. Detailplaneeringuga ei muudeta kehtivat Illuka valla üldplaneeringut.

Mäetaguse aleviku Maakütte kinnistu maa-ala detailplaneering

Alutaguse Vallavalitsus kehtestas 07.12.2018 korraldusega nr 671 Mäetaguse aleviku Maakütte (49801:001:0724) kinnistu maa-ala detailplaneeringu.

Planeeritava ala suurus on 7452 m2. Detailplaneeringuga on määratud planeeritavale krundile ehitusõigus hooldus- ja remonditöökoja ehitamiseks. Detailplaneeringuga ei muudeta olemasoleva Maakütte krundi piire ning maakasutuse sihtotstarvet. Maakasutuse detailplaneeringujärgne sihtotstarve on 50% tootmishoone maa (TH) ja 50% laohoone maa (TL), katastri sihtotstarve jääb 100% tootmismaa.

Kuru küla Hundi kinnistu detailplaneering

Alutaguse Vallavalitsus kehtestas 03.10.2018 korraldusega nr 569 Hundi kinnistu detailplaneeringu.

Planeeritava ala suurus on ca 4 ha ja see hõlmab Kuru külas asuva Hundi kinnistu (22401:004:0535) lõunapoolset osa.

Detailplaneeringuga on kavandatud Hundi kinnistu lõunapoolse osa jagamine 15 elamumaa ja neljaks transpordimaa sihtotstarbega krundiks ning elamukruntidele ehitusõiguse määramine elamu või suvila ja abihoone ehitamiseks. Elamukruntide ehitusala suurus on lubatud maksimaalselt 15% krundi pinnast.

Kuremäe küla detailplaneering

Alutaguse Vallavalitsus teatab, et Alutaguse Vallavolikogu 25. jaanuar 2018 otsusega nr 52 kehtestati Kuremäe küla detailplaneering.

Detailplaneeringuga planeeritav ala (ca 24,6 ha) asub Ida-Viru maakonnas Alutaguse vallas Kuremäe küla tiheasustusalal.

Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on üldiste maakasutustingimuste määramine ja heakorrastuse, haljastuse, juurdepääsude, parkimise ning tehnovõrkudega varustamise põhimõtteline lahendamine, reformimata maa-ala kruntideks jaotamine ja ehitusõiguse määramine. Planeeringuga muudetakse kehtivat Illuka valla üldplaneeringut.

Detailplaneeringu elluviimisega ei avaldata olulist mõju tegevuse ala ja selle lähiümbruse majandus-, sotsiaal-, kultuuri- ning looduskeskkonnale. 

Otsusega on võimalik tutvuda Alutaguse valla kodulehel www.alutagusevald.ee ja vallavalitsuse tööajal Alutaguse Vallavalitsuses (aadress: Tartu mnt 56, Iisaku alevik, Alutaguse vald, 41101, Ida-Virumaa)