Alutaguse Vallavolikogu istung 22.12.2020

12/17/20

Alutaguse Vallavolikogu istung toimub teisipäeval, 22. detsembril 2020. a algusega kell 14.00 Mäetaguse rahvamajas.                      

PÄEVAKORRA PROJEKT:

1. Alutaguse valla 2021. aasta eelarve (ME 146) Lisa 1  Lisa 2  Lühiülevaade

Ettekandja: finantsjuht Luule Salla

2. Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord Alutaguse vallas – II lugemine (ME 145-II)

Ettekandja: abivallavanem Kairi Hõbemeri

3. Toitlustamiskulude katmise ja koolilõuna toetuse kasutamise tingimused ja kord Alutaguse valla munitsipaalkoolides (ME 147)

Ettekandja: abivallavanem Kairi Hõbemeri

4. Veeteenuse hinna hüvitamise kord 2021. aastal (ME 148)

Ettekandja: vallavanem Tauno Võhmar

5. Vallavara omandamine (Tedre tee ja Teemandi tee) (OE 303)

Ettekandja: vallavara- ja andmekaitsespetsialist Tairi Hütt

6. Vallavara võõrandamine otsustuskorras (OE 304)

Ettekandja: vallavara- ja andmekaitsespetsialist Tairi Hütt

7. Vallavanemale lisatasu maksmine (OE 306)

Ettekandja: volikogu esimees Raivo Raap

8. Revisjonikomisjoni 2021. aasta tööplaani kinnitamine (OE 307)

Ettekandja: komisjoni esimees Kalle Kuusik

9. Revisjonikomisjoni kontrollimise tulemuste realiseerimine (OE 305) Revisjoniakt  Vallavalitsuse seisukoht

Ettekandja: komisjoni esimees Kalle Kuusik

10. Muud küsimused

* Informatsioon

 

 

 

Author: LIA TEEVÄLI

Alutaguse Vallavolikogu istung 26.11.2020

11/23/20

Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 26. novembril 2020. a algusega kell 15.00 Mäetaguse rahvamajas.

PÄEVAKORRA PROJEKT:

1. Infotehnoloogia valdkonna arengutest Alutaguse vallas

Ettekandja: IT spetsialist Jaanus Altoja

2. Iisaku Kunstide Kooli arengukava (ME 142)  Lisa

Ettekandja: kooli direktor Pille Nagel

3. Alutaguse valla eelarvestrateegia 2021-2024 (ME 143) Lisa 

Ettekandja: finantsjuht Luule Salla

4. Alutaguse valla 2020. aasta II lisaeelarve (ME 144)  Lisa 1  Lisa 2

Ettekandja: finantsjuht Luule Salla

5. Nõusoleku andmine maakorraldustoimingu läbiviimiseks ja maa osaliseks võõrandamiseks (Permisküla, Saare tee) (OE 298)   Lisa

Ettekandja: maakorraldaja Sirje Allikmaa

6. Alutaguse valla Estonia pumphüdroelektrijaama detailplaneeringu kehtestamine (OE 299Lisa 1  Lisa 2

Ettekandja: geoinfospetsialist Liina Talistu

7. Alajõe küla Metskannikese kinnistu detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine Kaldaliiva ja Leesika kruntide osas (OE 300) Lisa 1  Lisa 2

Ettekandja: geoinfospetsialist Liina Talistu

8. Vara omandamine ja vallavara tasuta võõrandamine (OE 301)

Ettekandja: vallavara- ja andmekaitsespetsialist Tairi Hütt

9. Nõusoleku andmine Pikk tn 9-9 korteriomandi lõpetamiseks (OE 302)

Ettekandja: vallavara- ja andmekaitsespetsialist Tairi Hütt

10. Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord Alutaguse vallas (ME 145)

Ettekandja: abivallavanem Kairi Hõbemeri

11. Muud küsimused

* Vallavanema informatsioon investeeringutest

* Muu informatsioon

 


 

Author: LIA TEEVÄLI

Alutaguse Vallavolikogu istung 29.10.2020

10/23/20

Alutaguse Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 29. oktoobril 2020. a algusega kell 15.00 Iisaku rahvamajas.

PÄEVAKORRA PROJEKT:

1. Ülevaade Iisaku Kunstide Kooli tegevusest

Ettekandja: kooli direktor Pille Nagel

2. Üldplaneeringu kehtestamine (OE 290)  Üldplaneering

Ettekandja: geoinfospetsialist Liina Talistu

3. Vallavolikogude määruste kehtetuks tunnistamine (ME 139)

Ettekandja: geoinfospetsialist Liina Talistu

4. Nõusoleku andmine maakorraldustoimingu läbiviimiseks ja maa osaliseks võõrandamiseks (Parkmetsa) (OE 292)   Lisa

Ettekandja: maakorraldaja Sirje Allikmaa

5. Nõusolek Raudi kalmistu tee Kohtla-Järve linna omandisse andmiseks (OE 293)

Ettekandja: maakorraldaja Sirje Allikmaa

6. Alutaguse vald, Tudulinna küla, Kooli tn 1 korteriühistu lõpetamine (OE 294)

Ettekandja: vallavara ja andmekaitsespetsialist Tairi Hütt

7. Kiikla külas asuva Vikerkaare tee 3a kinnistu võõrandamine enampakkumise korras (OE 295)

Ettekandja: vallavara ja andmekaitsespetsialist Tairi Hütt

8. Alutaguse Vallavalitsuse struktuuri ja teenistuskohtade koosseisu kehtestamine (OE 296)  Lisa

Ettekandja: vallavanem Tauno Võhmar

9. Alutaguse Vallavalitsuse põhimääruse muutmine (ME 140)

Ettekandja: vallasekretäri abi Lia Teeväli

10. Ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni seaduses kohaliku omavalitsuse pädevusse antud küsimuste lahendamise delegeerimine Alutaguse Vallavalitsusele (ME 141)

Ettekandja: vallavanem Tauno Võhmar

11. Muud küsimused

* Informatsioon

 


 

Author: LIA TEEVÄLI

Alutaguse Vallavolikogu istung 24.09.2020

9/22/20

Alutaguse Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 24. septembril 2020. a algusega kell 15.00 Iisaku rahvamajas.

PÄEVAKORRA PROJEKT:

1. Üldplaneeringu kehtestamine (OE 290)  Üldplaneering

Ettekandja: geoinfospetsialist Liina Talistu

2. Vallavolikogude määruste kehtetuks tunnistamine (ME 139)

Ettekandja: geoinfospetsialist Liina Talistu

3. Alajõe Vallavolikogu 23.04.2016 otsuse nr 9 kehtetuks tunnistamine ning Uusküla Valduri kinnistu ja selle lähiala detailplaneeringu täiendav vastuvõtmine ja korduvale avalikule väljapanekule suunamine (OE 291)  Lisa 1   Lisa 2

Ettekandja: geoinfospetsialist Liina Talistu

4. Loa andmine kinnisasja omandamiseks (OE 286)   Lisa

Ettekandja: maakorraldaja Sirje Allikmaa

5. Korterite omandamine Alutaguse Haldus OÜ-lt (OE 287, OE 288)

Ettekandja: vallavara ja andmekaitsespetsialist Tairi Hütt

6. Alutaguse valla kalmistute kasutamise eeskirja muutmine – II lugemine (ME 137-II)

Ettekandja: abivallavanem Kairi Soomer

7. Revisjonikomisjoni kontrolli tulemuste realiseerimine (OE 289) revisjoniakt vastus aktile

Ettekandja: komisjoni esimees Kalle Kuusik

8. Arupärimisele vastamine (volikogu liikme A. Tossu arupärimine valla territooriumil asuvate haljasalade ja teeäärte niitmise korraldamise kohta)

Ettekandja: vallavanem Tauno Võhmar

9. Arupärimisele vastamine (volikogu liikme M. Kullamägi arupärimine korrakaitseametniku tööst ja parkimisteenuse osutamisest 2020. a suvel)

Ettekandja: korrakaitsespetsialist Meelis Tinno

10. Muud küsimused

* Informatsioon

Author: LIA TEEVÄLI

Alutaguse Vallavolikogu istung 27.08.2020

8/27/20

Alutaguse Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 27. augustil 2020. a algusega kell 15.00 Mäetaguse mõisa sinises saalis.

PÄEVAKORRA PROJEKT:

1. Alutaguse valla 2020. aasta I lisaeelarve (ME 138)  Lisa 1   Lisa 2

Ettekandja: finantsjuht Luule Salla

2. Rahalise kohustuse võtmine ja loa andmine hankelepingu sõlmimiseks (OE 278)

Ettekandja: finantsjuht Luule Salla

3. Iisaku Lasteaia Kurekell arengukava 2020- 2024 (ME 135)  Lisa 1

Ettekandja: lasteaia direktor Liina Pärnpuu

4. Alutaguse valla Estonia pumphüdroelektrijaama detailplaneeringu ja selle keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande vastuvõtmine ja avalikule väljapanekule suunamine (OE 275)  Lisa 1   Lisa 2

Ettekandja: geoinfospetsialist Liina Talistu

5. Rannapungerja küla Jõekääru kinnistu detailplaneeringu täiendav vastuvõtmine ja korduvale avalikule väljapanekule suunamine (OE 279)  Põhijoonis  Seletuskiri

Ettekandja: geoinfospetsialist Liina Talistu

6. Nõusoleku andmine kinnisvara piiride muutmiseks ja kinnisvara omandamiseks (Alajõe küla, Jõeääre) (OE 283)   Lisa

Ettekandja: maakorraldaja Sirje Allikmaa

7. Vallavara võõrandamine otsustuskorras (Käbi, Rästiku) (OE 284)  Lisa

Ettekandja: maakorraldaja Sirje Allikmaa

8. Vallavara omandamine (Vasknarva vaatetorni kinnistu) (OE 277)

Ettekandja: vallavara ja andmekaitsespetsialist Tairi Hütt

9. Korteriomandite võõrandamine otsustuskorras (OE 280OE 281)

Ettekandja: vallavara ja andmekaitsespetsialist Tairi Hütt

10. Kiikla külas asuva Vikerkaare tee 3a enampakkumine (OE 282Lisa

Ettekandja: vallavara ja andmekaitsespetsialist Tairi Hütt

11. Vara omandamine ja vallavara tasuta võõrandamine (OE 285)

Ettekandja: vallavara ja andmekaitsespetsialist Tairi Hütt

12. Alutaguse valla kalmistute kasutamise eeskirja muutmine – I lugemine (ME 137-I)

Ettekandja: abivallavanem Kairi Soomer

13. Muud küsimused

* Informatsioon


 

Author: LIA TEEVÄLI

Alutaguse Vallavolikogu istung 25.06.2020

6/20/20

Alutaguse Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 25. juunil 2020. a algusega kell 15.30 Jaama küla seltsimajas.

PÄEVAKORRA PROJEKT:

1. Jaama küla külavanema tervitus

2. Alutaguse valla heakorraeeskiri – II lugemine (ME 132-II)

Ettekandja: keskkonnakomisjoni esimees Janno Vool

3. Alutaguse valla 2019. a majandusaasta aruanne (OE 268) Lisa 1  Lisa 2

Ettekandja: finantsjuht Luule Salla

4. Revisjonikomisjoni aruanne Alutaguse valla 2019. a majandusaasta aruande kohta

Ettekandja: komisjoni esimees Kalle Kuusik

5. Loa andmine kinnisasja omandamiseks (Rikandi) (OE 269) Lisa

Ettekandja: maakorraldaja Sirje Allikmaa

6. Loa taotlemine munitsipaalomandisse antud Nõmmliivatee kinnistu võõrandamiseks enampakkumise korras (OE 271)  Lisa

Ettekandja: maakorraldaja Sirje Allikmaa

7. Loa taotlemine munitsipaalomandisse antud Tuljaku kinnistu võõrandamiseks otsustuskorras (OE 272)

Ettekandja: maakorraldaja Sirje Allikmaa

8. Vallavara võõrandamine otsustuskorras (OE 273)

Ettekandja: abivallavanem Oleg Kuznetsov

9. Vara omandamine ja vallavara tasuta võõrandamine (OE 276)

Ettekandja: abivallavanem Oleg Kuznetsov

10. Alutaguse valla Estonia pumphüdroelektrijaama detailplaneeringu ja selle keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande vastuvõtmine ja avalikule väljapanekule suunamine (OE 275) Lisa1  Lisa 2

Ettekandja: geoinfospetsialist Liina Talistu

11. Kuru küla Jaaniku ja Vaarika maaüksuste detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine Jaaniku tee 5 ja Jaaniku tee 6 krundijaotuse ning hoonestusalade asukohtade osas (OE 274)

Ettekandja: geoinfospetsialist Liina Talistu

12. Alutaguse Vallavalitsuse (ametiasutuse) teenistuskohtade koosseisu muutmine (OE 270)  Lisa

Ettekandja: abivallavanem Kairi Soomer

13. Alutaguse Vallavolikogu 20.12.2018. a määruse nr 84 „Ida-Viru maakonna arengustrateegia 2019-2030+ tegevuskava aastateks 2019-2023" muutmine (ME 136)  Lisa

Ettekandja: volikogu esimees Raivo Raap

14. Muud küsimused

* Informatsioon

Author: LIA TEEVÄLI

Alutaguse Vallavolikogu istung 28.05.2020

5/25/20

Alutaguse Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 28. mail 2020. a algusega kell 15.00 Iisaku rahvamajas.

PÄEVAKORRA PROJEKT:

1. Informatsioon korrakaitsespetsialisti valdkonna ülesannete täitmisest

Ettekandja: abivallavanem Oleg Kuznetsov

2. Illuka Kooli arengukava (ME 126) Arengukava

Ettekandja: kooli direktor Anneli Bogens

3. Mäetaguse Lasteaia Tõruke arengukava (ME 124) Arengukava

Ettekandja: lasteaia direktor Siiri Pakkas

4. Alutaguse valla raamatukogude kasutamise eeskiri (ME 133)

Ettekandja: Alutaguse Huvikeskuse juhataja Ingrid Spitz

5. Alutaguse valla heakorraeeskiri (ME 132)

Ettekandja: keskkonnaspetsialist Martin Miller

6. Alutaguse valla supelrandade kasutamise ja hooldamise kord (ME 129)

Ettekandja: keskkonnaspetsialist Martin Miller

7. Nõusoleku andmine kinnisvara piiride muutmiseks  ja kinnisvara omandamiseks (Pikk tn 29, Tudulinna küla)  (OE 264)  Lisa 1

Ettekandja: maakorraldaja Sirje Allikmaa

8. Nõusoleku andmine maakorraldustoimingu läbiviimiseks ja maa osaliseks võõrandamiseks (Tervise tn 7, Iisaku alevik ) (OE 265)   Lisa 1

Ettekandja: maakorraldaja Sirje Allikmaa

9. Nõusoleku andmine kinnisvara piiride muutmiseks  (Muuli tee, Vahesaare, Vasknarva küla) (OE 266)   Lisa 1

Ettekandja: maakorraldaja Sirje Allikmaa

10. Arupärimisele vastamine (volikogu liikme A. Oone arupärimine vallavanem T. Võhmarile Ida-Viru turimisklastris osalemise kohta)

Ettekandja: vallavanem Tauno Võhmar

11. Muud küsimused

* Informatsioon

 

 

Author: LIA TEEVÄLI

Alutaguse Vallavolikogu istung 30.04.2020

4/24/20

Alutaguse Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 30. aprillil 2020. a algusega kell 15.00 Mäetaguse rahvamajas.

VOLIKOGU ISTUNG ON ERIOLUKORRA TÕTTU KUULUTATUD KINNISEKS

PÄEVAKORRA PROJEKT:

1. Alutaguse valla üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande vastuvõtmine ja avalikule väljapanekule suunamine (OE 260)    Üldpaneeringu dokumendid

Ettekandja: geoinfospetsialist Liina Talistu

2. Alutaguse valla põhimääruse muutmine (ME 131)

Ettekandja: volikogu esimees Raivo Raap

3. Veeteenuse hinna hüvitamise kord (ME 125)

Ettekandja: vallavanem Tauno Võhmar

4. Alutaguse Vallavolikogu 21.12.2017 määruse nr 10 „Vanema poolt kaetavate kulude katmise kord Alutaguse valla koolieelsetes lasteasutustes" muutmine (VV ME 130)    (HKS ME 130)

Ettekandja: abivallavanem Kairi Soomer

Kaasettekandja: haridus-, kultuuri- ja sotsiaalkomisjoni esimees Annely Oone

5. Vallavara võõrandamine enampakkumisel (Kurtna 14-11, Kurtna 14-13) (OE 259)

Ettekandja: vallavara- ja andmekaitsespetsialist Tairi Hütt

6. Vallavara võõrandamine (Uus tn 2, Tudulinna küla) (OE 262)

Ettekandja: vallavara- ja andmekaitsespetsialist Tairi Hütt

7. Vallavara võõrandamine otsustuskorras (OE 263)

Ettekandja: vallavara- ja andmekaitsespetsialist Tairi Hütt

8. Arvamuse andmine Uus-Kiviõli 2 kaevandamisloa muutmise kohta (OE 261)

Ettekandja: keskkonnaspetsialist Martin Miller

9. Nõusoleku andmine maakorraldustoimingu läbiviimiseks ja osaliseks võõrandamiseks (Tärivere park) (OE 257)   Lisa

Ettekandja: vallavanem Tauno Võhmar

10. Loa andmine kinnisasja omandamiseks (OE 258)   Lisa

Ettekandja: vallavanem Tauno Võhmar

11. Mäetaguse Vallavolikogu 16.02.2012 määruse nr 79 „Videovalve kord" kehtetuks tunnistamine (ME 128) 

Ettekandja: vallasekretäri abi Lia Teeväli

12. Mäetaguse Vallavolikogu 31.10.2007 määruse nr 58 „Mäetaguse Raamatukogu teavikute tasuta võõrandamise ja müügi kord" kehtetuks tunnistamine (ME 127)

Ettekandja: vallasekretäri abi Lia Teeväli

 

 

Author: LIA TEEVÄLI

Alutaguse Vallavolikogu istung 27.02.2020

2/22/20

Alutaguse Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 27. veebruaril 2020. a algusega kell 15.00 Iisaku rahvamajas

PÄEVAKORRA PROJEKT:

1. Ülevaade Peipsimaa Turism MTÜ tegevusest

Ettekandja: juhatuse liige Kadi Ploom

2. Iisaku aleviku Tartu mnt 15 krundi detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine (OE 251)

Ettekandja: maakorraldaja Sirje Allikmaa

3. Mäetaguse aleviku Pärna detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine hoonestusalade asukohtade osas (OE 252)

Ettekandja: maakorraldaja Sirje Allikmaa

4. Nõusoleku andmine kinnisvara piiride ja pindala muutmiseks, jagamiseks ja kinnisvara omandamiseks (Keskuse tn 1, Pikk tn 5, Tudulinna küla) (OE 247)    Lisa

Ettekandja: maakorraldaja Sirje Allikmaa

5. Arvamuse andmine Estonia kaevanduse maavara kaevandamiseks antud keskkonnaloa nr KMIN-054 muutmise taotluse kohta (OE 250)

Ettekandja: keskkonnaspetsialist Martin Miller

6. Veevarustuse teenuse hinna hüvitamise kord -  I lugemine (ME-I 125)

Ettekandja: keskkonnaspetsialist Martin Miller

7. Alutaguse Vallavalitsuse struktuuri ja teenistuskohtade koosseisu kehtestamine (OE 246)   Lisa

Ettekandja: abivallavanem Kairi Soomer

8. Alutaguse Vallavolikogu aseesimehe valimine (OE 248)

Ettekandja: volikogu esimees Raivo Raap

9. Alutaguse Vallavolikogu keskkonnakomisjoni esimehe ja aseesimehe valimine (OE 249)

Ettekandja: volikogu esimees Raivo Raap

10. Eelarve- ja majanduskomisjoni koosseisu muutmine (OE 253)

Ettekandja: komisjoni esimees Raivo Raap

11. Revisjonikomisjoni otsused kontrolli tulemuste realiseerimise kohta (OE 254,  OE 254Lisa) (OE 255, OE 255Lisa) (OE 256, OE 256Lisa)

Ettekandja: komisjoni esimees Kalle Kuusik

12. Eelarve- ja majanduskomisjoni 2019. a tegevuse aruanne

Ettekandja: komisjoni esimees Raivo Raap

13. Haridus-, kultuuri- ja sotsiaalkomisjoni 2019. a tegevuse aruanne

Ettekandja: komisjoni esimees Annely Oone

14. Keskkonnakomisjoni 2019. a tegevuse aruanne

Ettekandja: komisjoni esimees Janno Vool

15. Muud küsimused

* Informatsioon


 

Author: LIA TEEVÄLI

Alutaguse Vallavolikogu istung 30.01.2020

1/28/20

Alutaguse Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 30. jaanuaril 2020. a algusega kell 15.00 Iisaku rahvamajas

PÄEVAKORRA PROJEKT:

1. Ülevaade Alutaguse Hoolekeskus SA tegevusest

Ettekandja: juhatuse liige Kristiina Ets

2. Ülevaade Alutaguse valla 2019. aasta eelarve täitmisest

Ettekandja: finantsjuht Luule Salla

3. Alutaguse valla 2020. aasta eelarve – II lugemine (ME 119-II) Lisa 1  Lisa 1-1   Lisa 1-2    Lisa 2   Lisa 2-1

Ettekandja: finantsjuht Luule Salla

4. Ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava (ME 123)  ÜVKA  Lisad

Ettekandja: keskkonnaspetsialist Martin Miller

5. Iisaku III liivakarjääri kaevandamisloa kohta arvamuse andmine (OE 240)

Ettekandja: keskkonnaspetsialist Martin Miller

6. Iisaku kruusakarjääri kaevandamisloa kohta arvamuse andmine (OE 242)

Ettekandja: keskkonnaspetsialist Martin Miller

7. Riigiteede munitsipaalomandisse vastuvõtmine (OE 236) Lisa 1  Lisa 2  Lisa 3

Ettekandja: järelevalvespetsialist Aare Lehtpuu

8. Tudulinna külas asuva Tankuri kinnistu võõrandamine avaliku suulise enampakkumise korras (OE 243) Lisa

Ettekandja: vallavanem Tauno Võhmar

9. Alutaguse  Vallavalitsuse koosseisu muutmine (OE 241)

Ettekandja: vallavanem Tauno Võhmar

10. Ida-Virumaa Omavalitsuste Liidus Alutaguse valla esindaja asendaja tagasikutsumine ja uue esindaja asendaja nimetamine (OE 244)

Ettekandja: volikogu esimees Raivo Raap

11. Eesti Linnade ja Valdade Liidu volikogust Alutaguse valla esindaja asendaja tagasikutsumine ja uue esindaja asendaja nimetamine (OE 245)

Ettekandja: volikogu esimees Raivo Raap

12. Nõusoleku andmine Eesti-Vene piiriülese koostööprogrammis „ER54 – PureWater" osalemiseks ning varalise kohustuse võtmiseks (OE 235) Lisa 1 Lisa 2

Ettekandja: vallavalitsuse liige Taavi Vogt

13. Alutaguse valla aukodaniku nimetuse ja suure vapimärgi andmine (OE 238)

Ettekandja: volikogu esimees Raivo Raap

14. Alutaguse valla teenetemärgi andmine (OE 239)

Ettekandja: volikogu esimees Raivo Raap

15. Revisjonikomisjoni tööplaani kinnitamine 2020. aastaks (OE 237)

Ettekandja: komisjoni esimees Kalle Kuusik

16. Revisjonikomisjoni 2019. a tegevusaruanne   Lisa

Ettekandja: komisjoni esimees Kalle Kuusik

17. Muud küsimused

* Informatsioon

Author: LIA TEEVÄLI